Krościenko: Rodzina 500+

Fot. 2016.03.13 21:03 / news / czytano 3084 / opinie 0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku informuje, że od 1. kwietnia br. rusza program Rodzina 500+. Wnioski można pobrać w GOPS w pokoju numer 9 i 10 od dnia 15. marca.

Podstawowe informacje
1. Świadczenie wychowawcze będzie realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem, a w sprawach, w których zastosowanie będą miały unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizować będzie marszałek województwa.

2. Formularze wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można pobrać:
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem, ul Rynek 35, w pokoju numer 9 i 10 od dnia 15.03.2016 roku.

3. Wnioski przyjmowane będą od 1 kwietnia 2016 roku, tj. od momentu startu programu:
  • w pokojach nr 9 i 10
  • za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia – https://empatia.mpips.gov.pl
  • za pośrednictwem bankowości internetowej, w wybranych bankach, które przystąpią do Programu 500+,
  • za pośrednictwem ZUS PUE.
Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia 2016 roku – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

2. Dodatkowe informacje
Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice po równo dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek i otrzymają wsparcie z uwzględnieniem okresu, w którym sprawują opiekę.

Rodzice bez względu na dochody otrzymają po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a rodziny o dochodach nie wyższych niż 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1 200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym) także na pierwsze dziecko. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia 18 roku życia dziecka. 

Podstawowe dane o dochodach gmina będzie mogła pozyskać sama. Osoba składająca wniosek zobowiązana jest przedłożyć oświadczenie o dochodzie  nieopodatkowanym (załącznik nr 2), oświadczenie o dochodzie rozliczanym na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatkiem dochodowym  (załącznik nr 3), oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (załącznik nr 4) a także dokumenty potwierdzające dochód uzyskany i utracony.

Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów.

Informacje o realizacji programu znajdują się między innymi:
  • na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/
  • na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: http://muw.pl/default.aspx?page=500_plus
  • 12 392 15 83 – informacje dla rodziców i opiekunów
Adres e-mail, na który można kierować pytania: rodzina500plus@malopolska.uw.gov.pl 
 
MATERIAŁY DO POBRANIA:
http://www.malopolska.uw.gov.pl/doc/tekst_ustawy_500_plus.pdf

http://www.malopolska.uw.gov.pl/doc/Rozporzadzenie_sprawie_sposobu_trybu_postepowania_sprawach_swiadczenie_wychowawcze.pdf

http://www.malopolska.uw.gov.pl/doc/Wyja%C5%9Bnienie%20do%20rozporzadzenia%20w%20sprawie%20sposobu%20i%20trybu%20post%C4%99powania%20o%20%C5%9Bwiadczenie%20wychowawcze.PDF

http://www.malopolska.uw.gov.pl/doc/Rozporzadzenie_sprawie_sprawozdan_rzeczowo_finansowych.pdf

http://www.malopolska.uw.gov.pl/doc/Informator_Rodzina500.pdf

http://www.malopolska.uw.gov.pl/doc/Informator_skroconyRodzina500.pdf

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/poradnik-dla-samorzadow/

Świadczenie nie jest opodatkowane – rodzice otrzymają 500 zł, od których nie będą musieli odprowadzać podatku ani żadnych składek.
 
Prawo:
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016r, poz. 195)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 (Dz.U. z 2016r, poz. 214)

3. Najczęściej zadawane pytania

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?
Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka.

Czy samotni rodzice również dostaną wsparcie z Programu?
Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach.

Jak liczyć dzieci z tzw. patchworkowych związków?
Jeżeli rodzina obok dzieci z poprzednich związków posiadać będzie jeszcze wspólne dziecko do składu rodziny wliczane będą wszystkie dzieci po spełnieniu pozostałych warunków ustawy.

Jak zasiłek będzie wypłacany w przypadku rodziców, którzy się rozwodzą?
Świadczenie przysługiwać będzie temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu dziecko się znajduje.

Czy Program Rodzina 500plus dotyczy także dzieci adoptowanych?
Tak, świadczenie będzie przysługiwać na takich samych zasadach jak w przypadku dzieci biologicznych.

Czy dzieciom, które znajdują się w tzw. pieczy zastępczej, 500 zł nie będzie przysługiwać?
Dla rodzin zastępczych kierowane jest odrębne wsparcie w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w którym obok licznych dodatków podstawowe wsparcie kształtuje się na poziomie nie niższym niż 660 zł (rodziny spokrewnione) oraz 1000 zł (rodziny niespokrewnione). Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wydatkowanie świadczenia

Czy projekt zakłada kontrolę wydatkowania przyznanych środków?
Ustawodawca nie traktuje polskich rodzin, jako rodziny patologiczne. Szanuje autonomię rodziny i wierzy, że ona najlepiej wie, czego dziecku potrzeba.

Ustawa zawiera możliwe do zastosowania w nadzwyczajnych sytuacjach, mechanizmy zapobiegające marnotrawieniu świadczeń lub zapobiegania wydatkowaniu świadczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. Będzie to takie samo rozwiązanie jak obowiązujące od wielu lat w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia, u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy, aby ustalić jak wygląda sytuacja w danej rodzinie. Urzędnicy pomocy społecznej z reguły wiedzą, gdzie mogą być problemy, sytuacje patologiczne w rodzinie. Jeśli coś będzie nie tak, pracownik organu wypłacającego świadczenie 500 zł, na podstawie informacji od pracownika socjalnego, będzie mógł zamienić gotówkę na pomoc rzeczową ( np. na jedzenie, ubrania, lekarstwa itp.) lub w formie opłacania usług (np. opłata za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu itp.).

Jakie będą konsekwencje uniemożliwienia wywiadu środowiskowego? Sama próba jego przeprowadzenia nie musi się kończyć sukcesem, jeśli strona nie wpuści pracownika socjalnego do domu.

Ustawa zawiera przepisy dotyczące konsekwencji w przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Będzie to odmowa przyznania świadczenia wychowawczego lub wstrzymanie jego wypłaty.

Czy rodziny mieszkające za granicą będą mogły pobierać świadczenie?
Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pozwala ona ograniczyć przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby mieszkające za granicą. Świadczenie nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. Rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie marszałków województw w Polsce. Marszałek zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy.

Cudzoziemcy a świadczenie wychowawcze

W określonych przypadkach świadczenie z programu "Rodzina 500 plus" otrzymać mogą również cudzoziemcy. W przypadku cudzoziemców obywateli UE/EOG i Szwajcarii, analogicznie jak wobec Polaków przebywających za granicą, stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz inne umowy międzynarodowe wiążące nasz kraj. W przypadku pozostałych obcokrajowców, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz tych, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", warunkiem przyznania świadczenia jest zamieszkiwanie w Polsce wraz z rodziną.
Autor: Oprac. red.
Źródło: UG Krościenko n.D
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij