Wypoczywasz w Szczawnicy - płać dodatkowe 3 zł

Fot. 2019.03.22 18:31 / news / czytano 1132 / opinie 0

Pod koniec lutego Rada Miejska w Szczawnicy podjęła uchwałę na mocy której, zgodnie z § 2 ust. 7 powołano dodatkowych inkasentów opłaty uzdrowiskowej w czterech obiektach odmawiających poboru opłaty uzdrowiskowej.

W wyniku podjętych działań inkasa i po uprawomocnieniu się ww. uchwały w ostatnich dniach zostały przeprowadzone pierwsze wizyty inkasentów w osobach pracownika Urzędu Miasta i strażnika miejskiego.
 
Opłatę uzdrowiskową zobowiązani są uiszczać osoby przebywające w Szczawnicy i jest ona związana ze statusem miasta jako miejscowości uzdrowiskowej. Każda zebrana kwota (3 zł za dzień pobytu) jest również powiększana o dotację z budżetu państwa w takiej samej wysokości i zgromadzone w ten sposób środki mają być zainwestowane w infrastrukturę uzdrowiskową (szerokie pojęcie związane głównie a inwestycjami komunalnymi, rewitalizacyjnymi oraz bieżącym utrzymaniem infrastruktury).

W wyniku pierwszych wizyt, które planowane są na każdy dzień ewentualnego pobytu osoby z zewnątrz w godzinach od 8:00 do 10:00 właściciele dwóch obiektów, w których świadczone są usługi wynajmu pokoi turystom, oświadczyli, że będą jednak pobierać samodzielnie opłatę uzdrowiskową. W jednym obiekcie nie zastano właścicieli (nie mieszkają na terenie gminy), w kolejnym właściciele mają pisemnie zająć stanowisko w przedmiotowej sprawie. W kolejnych tego typu przypadkach będą przygotowywane propozycje kolejnych uchwał Rady Miejskiej dotyczących opłaty uzdrowiskowej w Szczawnicy, a opłaty miejscowej w Jaworkach i Szlachtowej.

Każda gmina uzdrowiskowa ma obowiązek realizacji zadań w zakresie zachowania funkcji leczniczych uzdrowiska, na te zadania otrzymuje dotację z budżetu państwa w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy, w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dotacja przeznaczana jest m.in. na tworzenie i ulepszania infrastruktury komunalnej i technicznej przeznaczonej dla uzdrowisk, tworzenie warunków do funkcjonowania zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwoju infrastruktury komunalnej, ochrony warunków naturalnych uzdrowiska oraz ochronę złóż naturalnych surowców leczniczych. Stąd też rzetelny pobór opłaty uzdrowiskowej ma duże znaczenia dla gmin uzdrowiskowych pozwalając na ich zrównoważony rozwój. 

Na podstawie art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, z późn. zm.) Rada Miejska w Szczawnicy uchwałą nr XIV/104/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej (Dz.U. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 7814) zarządziła pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa wyznaczając równocześnie na inkasentów opłaty uzdrowiskowej osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz pracowników wymienionych podmiotów, świadczących usługi w zakresie zakwaterowania. Oznacza to że zgodnie z przepisami prawa na ww. osobach ciąży, w związku z prowadzoną działalnością, obowiązek inkasa opłaty uzdrowiskowej.

Obowiązek wykonywania funkcji inkasenta powstaje zawsze i wyłącznie na skutek zaistnienia okoliczności, z którymi przepis prawa łączy powstanie takiego obowiązku. Tym samym nałożenie obowiązku poboru podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu oraz sprecyzowanie zakresu tego obowiązku nie może nastąpić w drodze umownej (patrz wyrok NSA z dnia 6 września 2007 r., I FSK 1192/06, LEX nr 286945). W praktyce rolą inkasenta jest ułatwienie podatnikom, wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych przez umożliwienie im zapłacenia podatku w miejscu zamieszkania, wykonywania działalności zawodowej bądź pobytu.

Opłatę uzdrowiskową należy pobierać od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w miejscowości Szczawnica w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w wysokości 3 zł od osoby, za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Wpłat należy dokonywać do 5-go dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę uzdrowiskową, do kasy UMiG Szczawnica lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica na rachunek 25 1020 2892 0000 5102 0646 9953 prowadzony przez PKO BP.
Autor: Oprac. red
Źródło: UMiG Szczawnica
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij