Poszukiwany animator boiska Orlik w Szczawnicy

Fot. 2014.01.03 16:42 / news / czytano 2878 / opinie 0

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda ogłosił konkurs na stanowisko animatora boiska Orlik w 2014 roku.

Poszukiwane są dwie osoby, które pracować będą na podstawie umowy zlecenia. Burmistrz zastrzega sobie prawo zatrudnienia jednego animatora w wymiarze 160 godzin miesięcznie w przypadku braku odpowiedniej liczby kandydatów spełniających kryteria określone przez organizatora oraz  nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku nie uzyskania dofinansowania Projektu Pilotażowego „Animator- Moje boisko – ORLIK 2012” w 2014 roku.

I. Wymagania niezbędne
1. Obywatelstwo polskie  
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.  
3. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie obowiązków animatora.  
4. Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorów, trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego, organizatora zajęć i zawodów sportowych, posiadającego stosowne uprawnienia. 
  
II. Zakres i sposób wykonywania zadań na stanowisku  
1. Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych, a także organizowanie i prowadzenie innych form zajęć  sportowych i rekreacyjnych zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, przygotowanym w uzgodnieniu z gospodarzem obiektu.  
2. Realizowanie w okresie jednego miesiąca minimum 80 godzin zajęć przez jednego animatora, udokumentowanych odpowiednimi zapisami w „Dzienniku zajęć”, który stanowił będzie załącznik do umowy, a łącznie 160 godzin w miesiącu przez dwóch animatorów.  
3. Dokumentowanie odpowiednimi zapisami w „Dzienniku zajęć” przepracowania minimum 40 godzin zajęć na obiekcie przez jednego animatora w okresie jednego miesiąca na potrzeby rozliczenia umowy zawartej pomiędzy Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym a animatorem.  
4. Dokumentowanie odpowiednimi zapisami w „Dzienniku zajęć” przepracowania minimum 40 godzin zajęć na obiekcie przez jednego animatora w okresie jednego miesiąca na potrzeby rozliczenia umowy zawartej pomiędzy  Urzędem Miasta i Gminy Szczawnica a animatorem. 

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia 
1. List motywacyjny i CV.  
2. Kopie dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia oraz posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i ewentualne referencje.  
4. Podpisane pisemne oświadczenia kandydatów o: 
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne,  
-wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 
5. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 
6. Kserokopia dowodu osobistego.  
7. Oświadczenie kandydata na animatora o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
  
IV. Informacje dodatkowe  
1. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia obejmującej minimum 40 godzin zajęć miesięcznie przeprowadzonych przez jednego animatora- zawartej pomiędzy: 
- Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym / I umowa/, 
-  Urzędem Miasta i Gminy w Szczawnicy    /II umowa/. 
2. Planowany okres zatrudnienia: marzec – listopad 2014r. 
  
V. Termin i miejsce składania dokumentów  
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica w terminie do dnia 02 lutego 2011 r.  w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na stanowiska animatora sportu”. Oferty nadesłane po terminie ich składania nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni w terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, a informacja o wynikach konkursu umieszczona zostanie na stronie internetowej BIP oraz urzędowej tablicy ogłoszeń. 

 

 

Źródło: UMiG Szczawnica
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij