Szczawnica: Budżet na tak

Fot. 2019.06.28 20:59 / news / czytano 1109 / opinie 0

W miniony czwartek szczawniccy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018.

Absolutorium stanowi ustawowo określony sposób kontroli organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (rady miejskiej) nad wykonaniem budżetu przez organ wykonawczy (burmistrza, wójta, prezydenta miasta) i pozwala na ocenę prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej w ramach przyjętego budżetu.

Podstawę do jednogłośnego podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium stanowiła pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wydana do stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczawnicy. Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za rok 2018 zostało pozytywnie ocenione zarówno przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej, jak również przez Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, po dokonaniu wnikliwej analizy sprawozdań finansowych, budżetowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy. Badanie prawidłowości wykonania budżetu odbywało się w szczególności pod kątem stanu zrealizowanych wydatków i dochodów budżetowych w stosunku do planowanych w budżecie wielkości.

Dochody budżetowe roku 2018 ostatecznie zamknęły się kwotą 33 745 768,71 zł, co stanowi 87,30 % planu. Natomiast wydatki wykonano w wysokości 33 897 490,06 zł co stanowiło 83,23 % planowanych wydatków. Oznacza to, że budżet Miasta i Gminy Szczawnica w 2018 roku zamknął się deficytem w kwocie 151 721,35 zł

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 29 092 713,50 zł natomiast wydatków majątkowych 4 804 776,56 zł. W 2018 roku wydatki majątkowe stanowiły 14,17 % wszystkich poniesionych wydatków i zostały przeznaczone m.in. na:
- budowę cmentarza komunalnego wykonanie w kwocie 499 264,02 zł;
- modernizację dróg gminnych (ul. Bereśnik, Szalaya boczna, Bukowinki, Widok, Św. Krzyża), wykonanie w kwocie 418 135,68 zł;
- nabycie działki do zasobów komunalnych (prawo pierwokupu działki położonej przy ul. Głównej (stacja paliw), wykonanie w kwocie 148 421,51 zł;
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnych potrzebnych przy składaniu wniosków o dofinansowanie projektów w nowej perspektywie UE, wykonanie w kwocie 142 193 zł;
- wydatki inwestycyjne w przedszkolu 143 917,94 zł (modernizacja wejścia do przedszkola, wiatrołap, ścieżka z kostki brukowej, modernizacja sanitariatów, szatni klatki schodowej);
- przebudowę drogi dojazdowej do pól ul. Słona Młaka w Szlachtowej, wykonane w kwocie 67 327,49 zł;
- modernizację sanitariatów w szkole podstawowej nr 2, wykonanie w kwocie 64 463,11 zł.
- wydatki na inwestycje z udziałem środków pozyskanych z UE wyniosły 2 144 131,99 zł z czego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej to 1 963 583,09 zł.
Wymienione kwoty przeznaczono na realizacje następujących zadań:
- Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – biomasa i paliwa gazowe” – program wymiany źródeł ciepła, kwota 854 711,10 zł;
- Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Szczawnica – paliwa stałe – program wymiany źródeł ciepła, kwota 667 013 zł;
- „Cyfrowy podgląd miejsc o szczególnej wartości kulturowej i przyrodniczej Szczawnicy i Leśnicy” kwota 282 900 zł;
- „Poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej na terenie sołectwa Jaworki” kwota 285 846,89 zł;
- „Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Gminy Szczawnica” kwota 53 661 zł;
Przychody roku 2018 zostały zrealizowane w wysokości 2 237 419,49 zł i pochodziły z wolnych środków rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym.
Rozchody w wysokości 783 474,97 zł zostały przeznaczone na:
· wykup obligacji komunalnych w wysokości 200 000 zł (DNB);
· spłatę II raty pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 458 674,97 zł;
· spłatę II raty pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 70 800 zł;
· udzielenie pożyczki w wysokości 54 000 zł OSP w Szczawnicy.
Zobowiązania dłużne Miasta i Gminy Szczawnica na koniec roku 2018 wyniosły 21 359 974,66 zł (co stanowi 63,30 % wykonanych dochodów ogółem). W porównaniu do końca roku 2017 zadłużenie zmniejszyło się o 741 330,86 zł (tj. o 3,35 %).
W 2018 roku Miasto i Gmina Szczawnica udzieliło jedną pożyczkę z budżetu nie udzielało natomiast nowych poręczeń i gwarancji poza już istniejącymi, zaplanowanymi w rozdziale 75704. Wielkość zobowiązań niewymagalnych z tytułu poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi: 492 243,19 zł – na rzecz PPK Nowy Targ z tytułu zabezpieczenia zaciągniętej pożyczki w latach poprzednich na zadania w zakresie gospodarki ściekowej gminy.
Źródło: UMiG Szczawnica
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij