Dodatek węglowy

Fot. 2022.08.26 07:14 / news / czytano 324 / opinie 0

Dodatek węglowy w wysokości 3 000,00 zł zasili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez paliwa stałe rozumie się:

  • węgiel kamienny,
  • brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

WAŻNE – jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków co podlega weryfikacji przez organ przed wydaniem rozstrzygnięcia.

Komu przysługuje dodatek węglowy

Świadczenie przysługuje:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym
  •  osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym
  • jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej:

1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Komu nie przysługuje dodatek węglowy

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Ile wynosi dodatek osłonowy wypłacany przez gminy

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000,00 złotych jednorazowo.

Termin składania wniosku o dodatek węglowy

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Osoba wnioskująca o dodatek otrzyma informację 

Informacja o przyznaniu dodatku węglowego przesyłana jest na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Decyzja administracyjna – w przypadku:

odmowy przyznania dodatku węglowego,

uchylenia prawa do tego dodatku

rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego
  • pocztą na adres Gminnego lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie
  • osobiście – bezpośrednio u pracowników 

Pamiętaj o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Dodatek węglowy będzie wyłączony spod egzekucji i zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie trzeba go będzie także uwzględniać przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu.

Autor: Oprac. red.
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch Poxitel
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij