Parking w Pieninach - II przetarg

Fot. 2014.04.29 08:10 / news / czytano 2962 / opinie 0

W trakcie pierwszego postępowania przetargowego nie złożono żadnych ofert, 24. kwietnia burmistrz ogłosił drugi przetarg na dzierżawę terenu parkingu.

Przetarg na dzierżawę parkingu w Pieninach jest ogłaszany na takich samych warunkach jak pierwszy. Umowa dzierżawy może zostać zawarta na okres do 15 lat. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawny przedmiotowej nieruchomości wynosi 2 500 000,00 zł brutto. Wadium - 250.000,00 zł. Umowa dzierżawy zostanie zawarta w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Planowany termin zakończenia modernizacji parkingu przypada na koniec 2014 r.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :
1. złożenie oświadczenia przez oferenta, iż zapoznał się z warunkami przetargu, projektem umowy dzierżawy i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń. 
2. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu , które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica Bank Spółdzielczy w Krościenku Nr 22 8817 0000 2001 0000 0589 0106 do dnia 18 kwietnia 2014 r. 
Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica. Brak środków na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się jako niewpłacenie wadium. 
3. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

Pisemne oferty w zamkniętej kopercie należy składać osobiście lub za drogą pocztową /przy czym za datę złożenia oferty rozumie się datę wpływu oferty do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica/ w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w kopertach z dopiskiem „ Przetarg na dzierżawę działek przy ul. Flisackiej i Pienińskiej w Szczawnicy” pokój Nr 10 /sekretariat/ do dnia 26 maja 2014 r. w godzinach pracy Urzędu.
 
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 maja 2014 r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 103 – siedziba Rady Miejskiej w Szczawnicy. Komisja Przetargowa omawia warunki przetargu, podaje liczbę otrzymanych ofert, sprawdza dowody wniesienia wadium, otwiera koperty z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamość osób, które złożyły oferty. Ponadto Komisja przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów, weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu, a ponadto zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu oraz o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

Część niejawną przetargu Komisja Przetargowa odbędzie w dniu 28 maja 2014 r. o godzinie 13.00

Dzierżawcą przedmiotowej nieruchomości zostanie osoba fizyczna lub prawna która przyjmie warunki wskazane w niniejszym ogłoszeniu oraz umowie i przedstawi najkorzystniejszą ofertę finansową, korzystny czaosokres dzierżawy nieruchomości oraz przedstawi sposób zagospodarowania wydzierżawianego terenu.
 
Przeczytaj ogłoszenie tutaj
Autor: Oprac. red.
Źródło: UMiG Szczawnica
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij