Tylmanowa: Rada sołecka pisze skargę na sołtysa

Fot. 2016.01.31 10:47 / news / czytano 3816 / opinie 0

Rada Sołecka Tylmanowej wystosowała pismo do Rady Gminy Ochotnica Dolna, w którym skarży się na działalność sołtysa Stanisława Michałczaka.

9 z 15 członków rady sołeckiej podpisało się pod skargą na nowo wybranego sołtysa, któremu zarzucają bezczynność w sprawie pierwszego posiedzenia Rady Sołeckiej, brak ukonstytuowania się Rady i podejmowanie działań finansowych bez decyzji Rady.

W piśmie członkowie rady zwracają uwagę na to, że nowo wybrany sołtys od czasu swojego wybory tj. od 29. listopada 2015 roku nie zwołał pierwszego posiedzenia Rady i tym samym rada sołecka nie ukonstytuowała się. Żądają także, by sołtys publicznie oświadczył jakie decyzje podejmował od czasu wyborów i by rada gminy zbadała ich legalność. Autorzy pisma domagają się wyjaśnień, czy sołtys upoważnił Radę Gminy, by ta dysponowała środkami pieniężnymi sołectwa na budowę altany obok przedszkola na os. Zaziąbły.

Z kolei sołtys Stanisław Michalczak podkreśla, że statut sołectwa nie określa szczegółowo w jakim terminie ma on obowiązek zwołać pierwsze posiedzenie Rady, zaznacza też, że słuszność skargi oceni gminna komisja rewizyjna. Zanim to jednak nastąpi sołtys pisze oświadczenie dotyczące sprawy skargi. Oświadczenie publikujemy poniżej:

 

Oświadczenie
Sołtysa Stanisława Michałczaka
w sprawie skargi złożonej przez Radnych Sołeckich

Wiadomość o wyborze na Sołtysa Sołectwa Tylmanowa była dla mnie wielkim zaskoczeniem, gdyż od początku nie czułem się faworytem tych wyborów. Następnego dnia po wyborach udałem się do Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej, aby uzyskać informacje dotyczące obowiązków jakie w związku z wyborem mnie czekają. W odpowiedzi otrzymałem informację że, niebawem nastąpi przekazanie obowiązków oraz że zgodnie ze statutem Sołectwa Tylmanowa do 14 dni od daty wyborów istnieje możliwość składania protestów wyborczych. Zgodnie z zapowiedziami, 09 stycznia 2015 roku w Urzędzie Gminy nastąpiło przekazanie środków trwałych Sołectwa przez przekazującego Jana Ligasa i odbiór przez odbierającego Stanisława Michałczaka. Jednak to dopiero po sesji Rady Gminy 14 grudnia na którą nie wpłynęły żadne protesty wyborcze byłem dopiero pewny wyborów. Od tego momentu w pełni przystąpiłem w do sprawowania obowiązków Sołtysa oraz zapoznawania się z nowymi kompetencjami. Jednak w związku z tym że był to koniec roku i natłok nowych obowiązków (wielokrotne wizyty w Urzędzie Gminy, bieżące prace, odbiory prac w terenie, przygotowania do zimowego utrzymania dróg, remont biura, porządki przedświąteczne itp.) również obowiązki radnego (udziały w posiedzeniach wielu komisji o raz sesjach Rady Gminy) a także prywatne (zajęcia w szkole i egzaminy) oraz okres świąteczny sprawiły że nie wystarczało mi na wszystko, także na solidne przygotowanie się do organizacji pierwszego zebrania Rady Sołeckiej.

Analizując przekazane dokumenty sołeckie, ustaliłem że w 2015 roku odbyło się pięć zebrań Rady Sołeckie co moim zdaniem jest zgodne z Statutem Sołectwa Tylmanowa który w paragrafie 32 mówi: Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał. W związku z tym odstąpiłem od organizowania zebrania Rady Sołeckiej w grudniu 2015 roku z zamiarem że takie zebranie zorganizuje już w nowym roku. Na początku nowego roku zawnioskowałem do pana Wójta oraz pani Skarbnik o udostępnienie mi dokumentów mn. rocznego podsumowania wydatków Sołectwa Tylmanowa celem przedstawienia go na zabraniu Rady Sołeckiej.  W odpowiedzi otrzymałem informacje że takie zestawienia będzie gotowe dopiero na koniec stycznia. W związku z tym że nie otrzymywałem od radnych sołeckich o informacji bardzo pilnej potrzebie zorganizowania zebrania, postanowiłem dopiero po skompletowaniu wszystkich dokumentów, a także po uchwaleniu budżetu Gminy Ochotnica Dolna który nastąpił 25 stycznia br. czyli pod koniec stycznia zorganizować zebranie.

W odniesieniu do skargi Radnych Sołeckich:
do punktu: 1) zobowiązuje Sołtysa do zwołania w trybie pilnym pierwszego posiedzenia Rady Sołeckiej, które nie zostało zwołane przez dwa miesiące od  wyborów. 
Informuje że już od 22 stycznia przekazywałem informacje radnym o terminie posiedzenia Rady Sołeckiej, więc dziwi mnie fakt że Radni Sołeccy trzy dni później postanowili jednak złożyli skargę do Wójta i Rady Gminy Ochotnica Dolna, choć statut Sołectwa w tej sprawie mówi jasno że: Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał.

podpunkt: 1) podpunkt  a) czy Sołtys Stanisław Michałczak dokonał działań finansowych w imieniu sołectwa, jak tak to jakie to były działania? b)Jakie decyzje w imieniu sołectwa zostały dokonane w okresie od wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej czyli od 29 listopada 2015r. do dnia złożenia skargi? f)Podjęcie przez Radę Gminy Ochotnica Dolna kontroli Sołtysa Stanisława Michałczaka osobiście w przedmiocie zadysponowania wolnymi środkami (ponad planowymi dochodami) sołectwa którymi może dysponować wyłącznie Rada Sołecka między zebraniami wiejskimi – wnosimy    o podjęcie przez Wójta kontroli § 40 i 41 w związku z § 36  pkt. 3   i 4 Statutu Sołectwa (wszystkie te punkty dotyczą spraw finansowych)
Chciałem zapewnić wszystkich radnych a także mieszkańców Tylmanowej, że samego początku mojej kadencji jako Sołtys, zostałem objęty szczególnym nadzorem przez pana Wójta oraz wszystkie stanowiska merytoryczne w Urzędzie Gminy. Ze wszystkimi sprawami finansowymi Sołectwa udawałem najpierw do pana Wójta, a dopiero po weryfikacji sprawy zostawałem odsyłany do odpowiedniego stanowiska merytorycznego. Nie ukrywam, że tych spraw było bardzo niewiele i głównie dotyczyły bieżących zadań Sołectwa (bieżące prace, zimowe utrzymanie dróg, oświetlenie uliczne).

Co do punktu: ,,2) podpunkt c) Dlaczego legalnie wybrana Rada Sołecka nie może uczestniczyć w uzgodnieniach dotyczących dysponowania środkami  przeznaczonymi na sołectwa”
Uważam że Rada Sołecka powinna, wręcz ma taki obowiązek żeby uczestniczyć w uzgodnieniach dotyczących dysponowania środkami przeznaczonymi na sołectwo, jednak od początku mojej kadencji jako Sołtysa (do momentu uchwalenia budżetu Gminy, czyli 25 stycznia br.) żadne dodatkowe środki do Sołectwa nie zostały przekazane.

Co do punktu: ,,2) podpunkt d) Czy sołtys zapoznał się z wytycznymi zebrań wiejskich z 2015r. w sprawie planu zadysponowania przyszłych środków budżetowych?”
Oświadczam że byłem na wszystkich Zebraniach Wiejskich w 2015 r.  i zapoznałem  się z wszystkimi protokołami z tych zebrań.

Co do punktu: ,,2) podpunkt g) Czy Sołtys upoważnił Radę Gminy by dokonała zadysponowania środkami pieniężnymi sołectwa bez uzgodnienia z całą Radą Sołecką podczas Budowy Altany na tzw. Zawodziu obok przedszkola na os. Zaziąbły. Nie konsultowano tego faktu na posiedzeniu Rady Sołeckiej i na zebraniu wiejski”
Informuje że pomysł: ,,zagospodarowanie terenu Zawodzie koło Dunajca, Lęg Dolny – Lęg Górny oraz wlot potoków os. Stachówka i os. Potok” został zaproponowany na Zebraniu Rady Sołeckiej 14 maj 2015 roku i jednogłośnie przyjęty przez wszystkich radnych sołeckich. Więc bardzo dziwi mnie niewiedza Radnych Sołeckich w tej sprawie.

Co do punktu: ,,3) zobowiązanie przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna podwładnego mu Sołtysa Stanisława do podjęcia działań statutowych nałożonych mu przez prawo, podjęcie współpracy z Radą Sołecką i wypełnienia obowiązków wynikających z jego wyboru”
Informuje że jako Sołtys Sołectwa Tylmanowa nie jestem pracownikiem Urzędu Gminy Ochotnica Dolna, tym samym nie jestem podwładnym pana Wójta. W moim przekonaniu powierzone mi obowiązki wypełniam dobrze.

Co do punktu: ,,4) zasądzenie nagany dyscyplinującej Sołtysa”
Statut Sołectwa Tylmanowa nie przewiduje ,,zasądzania nagany dyscyplinarnej” wobec Sołtysa o czym Radni Sołeccy znający Statut Sołectwa powinni dobrze wiedzieć.

Co do: Uzasadnienia
Być może w poprzednich latach był jakiś ,,niepisany zwyczaj”,, konstytuowania się rady’’, jednak nie jest mi on znany i nie ma on odzwierciedlenia w Statucie Sołectwa Tylmanowa i nie będzie praktykowany. Stwierdzenia: ,,Jako nowo wybrani radni wnieśliśmy ustnie prośbę o niezwłoczne zwołanie Rady Sołeckiej co nie przyniosło zamierzonego celu i Skarżący wielokrotnie występowali do Sołtysa z ponagleniem, jednakże bez widocznych skutków” uważam za kłamliwe i niegodne Radnego Sołeckiego. Oświadczam że żaden ,,skarżący” Radny Sołecki nigdy nie zwrócił się dotychczas do mnie z ponagleniem lub z prośbą o zwołanie zebrania, bo gdybym dostał taki sygnał niezwłocznie podjąłbym stosowne działania. Tak, obiecywałem przywrócenie odpowiedniej roli dla Radzie Sołeckiej, ale to jaką Rada Sołecka będzie miała rangę zależy tylko od współpracy radnych z Sołtysem, to że dotychczas  niektórzy radni nie wykazali żadnej woli współpracy (nie kontaktowali się telefonicznie, osobiście,  w ostateczności pisemnie czy przysłowiowo przyjść i pogadać) natomiast mieli czas na to, aby przygotować obszerną skargę i udać się z nią do sąsiedniej wsi, świadczy o ich skrajnej nieodpowiedzialności i bezmyślności (choć na usta cisną mi się bardziej ostre słowa). Wszelkie sugestie dotyczące jakobym swoją bezczynnością naruszył jakikolwiek paragraf Statut Sołectwa Tylmanowa uważam za bezpodstawne. Całą tą skargę odbieram jako zamach na moją osobę, który ma na celu ograniczenie mnie i w podły sposób wywarcia presji oraz próby zdominowania mnie, abym nie mógł w pełni sprawować swoich obowiązków (zwłaszcza w trakcie przygotowań na budżetem sołeckim na 2016 rok). Czytając tą skargę dochodzę także do wniosku, że nie wszyscy radni byli świadomi pod jakim dokumentem się podpisują,i jakie konsekwencje to pismo za sobą  pociągnie.

Z poważaniem
Stanisław Michałczak
Sołtys Sołectwa Tylmanowa

Autor: mw
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij