Wiesław Kwiatek przedstawia program wyborczy (artykuł sponsorowany)

Fot. mat. prasowe 2014.10.21 13:29 / list do redakcji / czytano 24015 / opinie 101

Wiesław Kwiatek kandydat na Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem: - Proponuję więcej, lepiej i konkretnie, ale tyle, na ile nas stać.

Doświadczenie
Od 24 lat zajmuję się działalnością społeczną. Doświadczenie zdobyłem organizując szereg zamierzeń i inwestycji w swoim sołectwie oraz w gminie. Działałem w opozycji wobec ówczesnych władz. Pragnąc być bardziej skuteczny dla naszej wspólnoty samorządowej podjąłem się pełnienia funkcji przewodniczącego rady gminy. Wiele osób nie rozumiało takiej decyzji. To nie było wsparcie dla obecnego wójta - tylko skuteczna walka o inwestycje w Krośnicy, bo na tyle mi pozwalano. Nie akceptowałem sposobu zarządzania gminą przez ustępującego obecnie wójta. Zadaniem przewodniczącego jest prowadzenie rady gminy i z tej funkcji wywiązałem się. Teraz mogę powiedzieć, iż zdobyłem wiedzę (w tym od wewnątrz funkcjonowania naszego urzędu). Jestem skuteczny i mogę za Waszym przyzwoleniem podjąć się pełnienia funkcji wójta gminy. Obejmując ten urząd nie będę zaczynał od wielomiesięcznej nauki i doświadczeń w administracji - wiem jak funkcjonuje gmina i które osoby mogą pomóc w jej działalności. Nie będę się bał podejmowania decyzji. Nie będę marginalizował osób mających odmienne wyobrażenie o naszym samorządzie.
 
Administracja
Zapewniam, że radykalnie zmieni się sposób załatwiania spraw w Urzędzie Gminy. Zmienię relacje tam panujące. Pracownicy będą świadomie i bez nacisków wykonywać swoje czynności, ponieważ uświadomię ich, że pracodawcami są mieszkańcy gminy. Nie będzie przerw w dostępie do osób zarządzających tą jednostką. Urząd będzie czynny w dni powszednie długich weekendów, tak by wszyscy mieszkańcy gminy pracujący poza jej terenem, mogli w tych dniach, załatwić swoje sprawy. Uruchomię komunikację między interesantami, a urzędem wykorzystując Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej. W ten sposób urzędnicy w gminie będą wiele spraw załatwiali przez Internet.
 
Ochrona środowiska
Obecnie barierą rozwoju naszej gminy jest zanieczyszczone powietrze. Nie osiągniemy sukcesu w rozwoju lub utrzymaniu stanu turystyki, jeżeli z naszych kominów będzie wydobywał się czarny dym. Walory miejscowości gminy można podnieść przede wszystkim poprzez poprawę jakości powietrza. Szansę na to dają programy, w których dofinansować można wymianę kotłów CO na niskoemisyjne. Wyobrażamy sobie, iż taka wymiana będzie skutkowała koniecznością zakupu gazu czy też oleju opałowego, na który nas nie będzie stać. Ja proponuję tańsze rozwiązanie tzn. zorganizowanie programu wsparcia wymiany kotłów na nowoczesne kotły na paliwo stałe, o takiej konstrukcji, która uniemożliwia spalanie śmieci. Takie rozwiązania mogą uzyskać wsparcie Funduszu Ochrony Środowiska.
 
Atrakcyjne miejsce do inwestowania, pracy i wypoczynku
Moim zamiarem jest stworzenie jak najlepszych warunków dla potencjalnych inwestorów, zarówno miejscowych jak i tych spoza naszej wspólnoty. Wykonanie niezbędnej infrastruktury drogowej, kanalizacji i oświetlenia jest konieczne by zachęcić inwestora do zainwestowania w naszej gminie. Przykład Krośnicy pokazuje, że uzyskanie zgody na wydzielenie drogi, która otwiera nowe tereny pod inwestycje, jest możliwe do realizacji. Dla inwestorów pragnę zorganizować wszelką dostępną pomoc, miedzy innymi poprzez:
  • przygotowanie jasnej i kompleksowej oferty terenów przeznaczonych w gminie pod inwestycje;
  • promowanie gminy jako miejsca, w którym warto inwestować.
Podejmę konkretne działania, które usuną prawne i własnościowe bariery w przygotowaniu budowy wyciągów na Toporzysku i w Krośnicy. Liczę, że dzięki tym działaniom zaczną powstawać nowe inwestycje również w otoczeniu, a w wraz z nimi nowe miejsca pracy. Zorganizuję w Urzędzie Gminy Punkt Pośrednictwa Pracy. Pomoże on w znalezieniu pracy tymczasowej lub pozyskaniu pracownika w sąsiedztwie. Jest to szczególnie ważne dla osób młodych np. poszukujących pracy na czas wakacji oraz matek poszukujących opiekunek dla małych dzieci. Będę wspomagał inicjatywy społeczne i gospodarcze, które stworzą ofertę wypoczynku, rozrywki, oraz rozwoju dla młodzieży. Musimy stworzyć atrakcyjne miejsce spotkań dla młodzieży w wieku ponad licealnym. Stworzę warunki uprawiania sportu przez dzieci i młodzieży tak, by w istniejących obiektach sportowych nie gaszono świateł również w dni wolne i soboty. Kajakarze górscy i piłkarze również dostana wsparcie - oni też tworzą historię gminy. Nasz region odwiedza ok. 700 tys. osób rocznie. Publicznie dostępne place zabaw, siłownie dają możliwość aktywnego spędzenia czasu, jednak obserwujemy konieczność wytyczenia nowych, tras rowerowych, które połączą Przełom Dunajca z Halą Majerz i górą Wżar nad Snozką. Taka trasa winna rozpocząć się na Rynku w Krościenku i biegnąć przez ul. Esperanto, Trzy Korony, Pańską Drogą do Białego Potoku, przez Tylkę oraz Hałuszową do Czorsztyna, następnie przez Krośnicę, Grywałd, Kąty, Niwki koło Grzybka do Krościenka. Taką ścieżkę musimy wyznaczyć w ciągu najbliższych lat. Uważam, że realizacji wymaga istniejąca koncepcja zagospodarowania terenów przy polu namiotowym, oraz samego pola, które od dawna kojarzy się z Krościenkiem, lecz znacznie odbiega od dzisiejszych standardów. Możliwe jest tam wykonanie kąpieliska.
 
Gospodarność i porządek
Każda gmina, aby mogła się rozwijać potrzebuje wsparcia finansowego. Dotychczas nie wykorzystaliśmy dobrze funduszy unijnych. Nowa transza środków na lata 2014-2020 daje gminom kolejną szansę na wykonanie inwestycji z dofinansowaniem na poziomie 50-85%. Dopilnuję, aby żaden konkurs na osiągalne dla nas dotację nie uszedł uwadze. Aby skutecznie wykorzystać te środki zamierzam część zadań w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie, zlecać doświadczonym podmiotom zewnętrznym. Ośrodek Zdrowia uzyska wsparcie w zorganizowaniu lepszej opieki (w tym specjalistycznej). Obecnie należy zająć się również budynkiem i jego otoczeniem, aby doprowadzić go do należytego stanu technicznego. Kompleksowa rewitalizacja rynku, zagospodarowanie bulwarów po obu stronach Dunajca, w tym także parkingu przy ul. Sobieskiego są możliwe do wykonania. Podejmę stanowcze działania mające na celu zwrócenie naszej gminie infrastruktury kanalizacyjnej przekazanej w 2005 roku do PPK Sp. z o. o. w Nowym Targu. Przekazano cały nasz majątek spółce i mimo to, teraz z naszych środków i naszym staraniem dalej budujemy kanalizację np. w Grywałdzie. Zamierzam także, zrewidować stan mienia gminnego pod kątem zasadności jego utrzymywania i remontownia (budynki gminne). Uważam, że inwestowanie w obiekty, których gmina nigdy już nie wykorzysta na swoje cele jest marnowaniem środków gminnych. Modernizacja oświetlenia (na lampy LED), przyczyni się do ograniczenia wydatków na energię elektryczną. Przestrzeń w naszych miejscowościach wymaga dbałości o jej wygląd. Musimy doprowadzić w miarę możliwości do uporządkowania krajobrazu, szczególnie wzdłuż drogi wojewódzkiej od Łąkcicy do Snozki. Gmina powinna przejąć utrzymanie porządku na tej trasie. Jednocześnie ul. Mickiewicza i Rynek w Krościenku oraz ścisłe centra sąsiednich wiosek, muszą być regularnie sprzątane przez służby gminne. Widok z ronda w kierunku ul. Jagiellońskiej należy zmienić, aby zachęcał przejeżdżających do zatrzymywania się u nas. Doprowadzę do sporządzenia kompleksowego programu zagospodarowania nabrzeży potoku Krośnica. Naszą uwagę należy skupić na takim zagospodarowaniu jego brzegów na całej długości od Krośnicy przez Grywałd do przystani pod kościołem, by stał się on, kolejną wizytówką naszej gospodarności. Potok musi być czysty i naturalnie zagospodarowany tak, by dał nam poczucie bezpieczeństwa przy coraz częściej pojawiających się zagrożeniach powodziowych.

Aktywna gmina – zielone światło dla stowarzyszeń
Wszystkie organizacje społeczne działające na terenie naszej gminy powinny dostawać wsparcie niezbędne do realizacji zadań ważnych dla gminy; bezpieczeństwa pożarowego i w górach, interwencji przy zdarzeniach drogowych i losowych, opieki społecznej i nad osobami niepełnosprawnymi oraz imprez kulturalnych i sportowych, itp.). Będę kontynuował pomoc w zorganizowaniu domu pobytu dla niepełnosprawnych, dorosłych osób. Gmina będzie wspomagać organizacje chcące skorzystać z dotacji unijnych, przy sporządzaniu wniosków i w zdobywaniu pieniędzy na pokrycie tzw. udziału własnego. Większy nacisk położę na szkolenie młodych pokoleń lokalnych artystów oraz członków orkiestry dętej. Na gminnych imprezach nie powinno nigdy brakować naszych zespołów muzycznych. „Pienińskie Lato” powinno tak jak dawniej, przyciągać bogactwem naszej kultury i smakiem pienińskich potraw. Zorganizuję prezentację naszych zespołów w innych miejscowościach, szczególnie na festiwalach w dużych aglomeracjach miejskich. Odbuduję w działalności kulturalnej naszą tradycję sięgającą korzeniami czasów piastowskich.

Mieszkańcy wspierający gminę
Przedstawiony program nie zawiera wielkich ponadczasowych strategicznych pomysłów. Zdaję sobie sprawę z możliwości naszej gminy. Słaba kondycja finansowa gminy będzie wyzwaniem na najbliższe lata. Głównym problemem stanie się utrzymanie obecnej infrastruktury i z tym trzeba będzie się zmierzyć. Przedstawiłem zestaw zadań, które podejmuję się wykonać, jednak bez Państwa wsparcia i zaangażowania pozostanę sam i nie osiągniemy sukcesu. Odnowię skuteczne kontakty naszego samorządu z posłami na sejm i radnymi w innych samorządach, pochodzącymi z naszej gminy lub mającymi do niej sentyment. Dzisiaj wielu mieszkańców gminy podziela mój zapał w tworzeniu nowej rzeczywistości Gminy Krościenko są wśród nich kandydaci na radnych, którzy reprezentują komitet KWW Praworządność. Proszę dołączcie Wy - Mieszkańcy Gminy i jej przyjaciele oraz dotychczas nieprzekonani. Dla Was wszystkich pragnę stworzyć pomost porozumienia w nowo utworzonym Towarzystwie Przyjaciół Gminy Krościenko nad Dunajcem. Zaproszę tam, osoby czujące pozytywną, emocjonalną więź z wartościami naszej gminy. Tym samym proszę Was wszystkich w gminie i gdziekolwiek jesteście w kraju i za granicą o wsparcie głosem i pomoc, radą, doświadczeniem czy konstruktywną krytyką. Dzisiaj zwracam się z prośbą do Państwa o oddanie głosu w swoich okręgach wyborczych na kandydata KWW Praworządność, na radnego Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 
Wiesław Kwiatek
kandydat na Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem
 
 
Dziękuję za przedstawione komentarze. Postaram się na bieżąco tłumaczyć wątpliwości i odpowiadać na pytania.

Będę wdzięczny, gdy powstanie możliwość udzielania odpowiedzi konkretnym osobom, które będą miały odwagę nie anonimowo uczestniczyć w tej debacie.

Pozwólcie, że pominę milczeniem wpisy o obraźliwej treści, one świadczą tylko o ich autorach. 

Wiesław Kwiatek „do Masakra”
Zarzuca Pan, iż powołuje się na nie istniejące fundusze. Wskazałem Fundusz Ochrony Środowiska – jest to oczywiście skrót. Dzisiaj nie można rozstrzygnąć, który z funduszy dofinansuje wymianę kotłów na nowoczesne węglowe. Może to być Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzki lub Gminny. Każdy z nich jest Funduszem Ochrony Środowiska. Sądzę, że taka odpowiedź  zadowoli Pana.

Wiesław Kwiatek „do qlturka”
Zdaję sobie sprawę, że obecnie nie istnieje możliwość występu w Metropolitan Opera. Proszę jednak zwrócić uwagę na konieczność promocji gminy w dużych aglomeracjach. Mam na myśli miasta Śląsk, Kraków i Tarnów. Mieszkańcy tych miejscowości mają możliwość wyboru naszej gminy na weekend. Tam na miejscu musimy zachęcać ich do podejmowania takich decyzji. Umożliwienie wspólnych wyjazdów i występu naszych zespołów przed szerszą publicznością jest elementem dopingującym młodzież do angażowania się w pracę w tych zespołach. 
 
Wiesław Kwiatek do „Proces w trybie wyborczym”
Stawiane zarzuty są przedwczesne. Podpis pod ulotką jednoznacznie wskazuje, iż źródłem jest ”Materiał wyborczy KWW Praworządność”. Ten komitet w Twoim okręgu wyborczym może wskazać kandydat na radnego rady gminy. Proszę zostaw uprzedzenia na boku i zagłosuj na niego!

Wiesław Kwiatek „OMG”  I
Nie zostałem największym poplecznikiem wójta! Stwierdziłem jedynie, że pisanie listów wzorem kolegi Morawczyńskiego nie da żadnych efektów. Krośniczanom potrzebna był sala i Oni wybrali mnie po to by salę zbudować, a nie po to by prowadzić korespondencję z wójtem. Wiązało się to z pewnymi kosztami np. podwyżką dla wójta. Będąc przewodniczącym spełniłem oczekiwania moich wyborców. Dzisiaj proszę wszystkich mieszkańców naszej gminy o poparcie. Jeżeli mnie wybiorą będę wtedy  również skuteczny dla całej gminy. Wiele czynności i zachowań wójta budziło i budzi mój sprzeciw, jednak mówiłem mu o tym kategoryczne w oczy, są osoby, które mogą to poświadczyć.
 
Wiesław Kwiatek „OMG” II
Proszę zwrócić uwagę, że w moim tekście nie piszę o tradycjach piastowskich, napisałem cyt. ”Odbuduję  naszą tradycję sięgającą korzeniami czasów piastowskich”. Czyli jaką tradycję? Właśnie taką o której piszesz – przecież Wołosi dotarli na ziemie polskie w latach 70 tych XIV w. Ja nie wstydzę się tego co napisałem, ale mam prośbę do Ciebie byś dwukrotnie przeczytał zanim skomentujesz. 

Wiesław Kwiatek do „Litości”
Zgadzam się, że szkoły są po to żeby ludzie się uczyli i rozwijali. Jednak nie stwierdziłeś, że poza szkołą nie można się uczyć i rozwijać, również nie zapewniłeś, że każdy absolwent szkoły jest nauczony i rozwinięty. Nie ukrywam, że nie posiadam matury, ani dyplomu studiów. Znam swoje ograniczenia i nie jestem zadufany w swoją moc umiejętności oraz ewentualna wiedzę. Jednak tego czasu nie zmarnowałem. Przez wieloletnią pracę zawodową i działalność publiczną oraz społeczną, poznałem  problemy samorządu. Wiem ,że pracy na stanowisku wójta nie będę zaczynał od wielomiesięcznej nauki. Najważniejsze, że nie zlekceważę  i nie odsunę  od siebie osób, które podadzą mi rękę ze wsparciem. Może wśród Nich będziesz i TY? 
 
Wiesław Kwiatek do „Odpowiedz Panie Kwiatek”.
Zastępca wójta nie będzie miał na imię Bronek (chociaż bardzo żałuję, bo jest to człowiek o niespotykanej wiedzy samorządowej) lecz wiem też, że w Gminie Krościenko są osoby, które mogą mi pomagać na tym stanowisku.

Wiesław Kwiatek do „Tomek”
Staram się odpowiadać w tym zakresie, który dotyczy problemów gminy i jej przyszłości oraz tłumaczę moje działania i zamiary.

Proszę przyznać mi racje, że trudno odpowiadać na zaczepne inwektywy osobom, które wymianę myśli nie mogą wznieść ponad poziom obelg. Przepraszam, ale na takie wpisy nie będę odpowiadał. Sądzę, że Pan podziela moje stanowisko.
 
Wiesław Kwiatek do „Szkoda słów”
Zdaję sobie sprawę, że pracodawcami wójta i innych urzędników gminnych są mieszkańcy gminy. Proszę zwrócić uwagę na tekst programu. Zaznaczyłem tam dobitnie, że ten fakt będę uświadamiał wszystkim pracownikom gminy. Informacja, że artykuł jest „sponsorowany” pochodzi od redaktora portalu internetowego. Jest to informacja, iż ukazał się on odpłatnie na stronach portalu i nie przekazuje treści ustalonych przez redakcję tylko przez autora programu wyborczego. Nie widzę w tym nic złego. Takie artykuły powinny być finansowane przez komitety wyborcze  i w tym przypadku tak jest.   

Wiesław Kwiatek do „anonim”
Przewodniczący rady gminy nie pobiera wynagrodzenia. Kwota , którą otrzymuje jest tylko dietą za utracone wynagrodzenia. Proszę zwrócić uwagę, że każdy radny w tym przewodniczący poświęca swój czas na działania gminne, w którym mógłby pracować i otrzymywać wynagrodzenie. Gdyby Pan został wybrany na radnego, to wtedy można by naocznie stwierdzić ile czasu sam  Pan poświęca na tą działalność. Mam nadzieję że nastąpi taki czas gdy będzie Pan miał możliwość sprawdzić to osobiście.

Pełnię funkcje  sołtysa – dużo czasu poświęcam  tej działalności,  czy też uważasz, że nie mogę otrzymać diety?
 
Wiesław Kwiatek do „anonim”
Nie może Pan twierdzić, że mój program wyborczy jest taki sam jak innych kandydatów. Do tej chwili znam tylko program Janusza Dydy. Inni kandydaci nie ujawnili skutecznie swoich zamiarów. Tak się składa, że kilka elementów mojego programu jest porównywalnych z programem Januszka.  Proszę jednak zwrócić uwagę, że tworzymy małą 6-cio tysięczną społeczność i pewne elementy są oczywiste i konieczne do wykonania. Mój program jest skromniejszy właśnie dlatego, że zdaję sobie sprawę z ciężarów długu gminy. Kilka odmiennych pomysłów Januszka Dydy jest bardzo interesujących. W moim programie nie przedstawiłem kosztownych inwestycji, zwróciłem też uwagę na ciężar utrzymania obecnej infrastruktury. Gdy Pan przeanalizuje dokładnie program wiele zasadniczych elementów dotyczy ochrony krajobrazu porządku i wsparcia osób działających w różnych organizacjach pozarządowych oraz działania które mogą zachęcić potencjalnych inwestorów. Właśnie dlatego uważam iż przedstawiłem Państwu konkretne realne zamierzenia na najbliższe 4 lata.
 
Wiesław Kwiatek do „Ela”
Całkowicie się z Tobą zgadzam. Trzy kadencje jestem radnym. Czasy Wójta Gawędy muszą się zakończyć . Widziałem wszystko z bliska walcząc z nim i próbując coś  zdziałać. Tak dalej nie może być. Kontrkandydaci Gawędy nie są „Białymi Krukami”. Jednak są to osoby, które dają Państwu alternatywę dla czasów minionych .Dlatego zachęcam wszystkich do uczestnictwa w wyborach – wtedy my decydujemy. 
  
Wiesław Kwitek do „Głupi ”
Jeżeli lubisz mądre powiedzenia to przemyśl takie „ Z pastwiska Pan powołał” . Pewnie wiesz w jakiej księdze są  takie prawdy.
  
Wiesław Kwitek do „Gazdy”
Nie mam kompleksów, że jestem konserwatorem w starostwie. Wiele lat pracując dla publicznych celów w gminie i Sołectwie Krośnica nabyłem widzę i umiejętności, które pomogą mi pełnić urząd wójta. W swoim życiu uzyskałem  umiejętności również w zakresie budownictwa. Ta sytuacja daje mi komfort pełnienia funkcji wójta bez ”przywiązania się do stołka”. Nie będąc wójtem mam z czego żyć, potrafię zarobić na utrzymanie rodziny. Dlatego prace na tym stanowisku traktować będę jak misję. Wiele osób w samorządach pełniących funkcje z wyboru nie ma takiej alternatywy. Oni mają poważne problemy z odejściem ze stanowiska robią wszystko by na nim pozostać.
 
Wiesław Kwiatek do „OMG” III
Szanowny Panie  sądzę, że w dalszym ciągu nie zrozumiał Pan mojej intencji. Napisałem cyt.: „Odbuduję  naszą tradycje sięgająca czasów piastowskich” , czyli tradycję pochodzącą z kultur tak jak Pan sam twierdzi: cyt.: „polskiej, rusińskiej, wołoskiej, węgierskiej, słowackiej, żydowskiej (też) i zapewne kilku innych i nasza tradycja jest konglomeratem i efektem ich współistnienia”. Te twierdzenia nie wykluczają się wzajemnie. Właśnie Pana stanowisko ,że Krościenko lokowane jest na prawie magdeburskim potwierdza, iż korzenie naszych tradycji sięgają czasów piastowskich. Kazimierz Wielki był Piastem i on dał nam przywilej jarmarków, czyli wprowadził tradycję piastowską , która trwa do dzisiaj. Wołosi dotarli na nasze ziemie w okresie bezpośrednio po śmierci Kazimierza Wielkiego. Jagielloni również zapisali się w naszej historii- to Władysław Jagiełło w Radoszycach 26 XI 1393r. potwierdził dokument Kazimierza Wielkiego  i zagwarantował dziedziczność zajmowania urzędu wójtowskiego . Tutaj się zgodzę z Panem, że ta tradycja jagiellońska nie dotrwała do czasów dzisiejszych, co potwierdza nasza dyskusja przedwyborcza, za którą bardzo dziękuje. 

Wiesław Kwiatek do „Anonim”
Ja nie „wyjeżdżam” o odwadze, tylko mówię, że byłbym Panu wdzięczny,  gdyby dał mi Pan szansę rozmawiać z konkretną osobą, a nie osobą ukrytą za parawanem. Rozumiem argumenty przemawiające za wygodą anonimowego komentowania. Ubolewam jednak nad tą sytuacją. Proszę zwrócić uwagę dzisiaj dyskusja o przyszłości gminy przenosi się na takie platformy, gdzie wśród obelg, obrażeń należy wyłuskać propozycje, stanowiska, czy krytyczne uwagi. Organizowane zebrania, gdzie występują  osoby, zamieniają się w pyskówki. Nie ma obecnie forum gdzie poważnie można wymienić swoje myśli i je przedstawić publicznie. Dlatego zachęcam osoby, którym rzeczywiście zależy na dokonaniu zmian, a nie na obrażaniu z za węgła, o podjecie dyskusji bez maski bywalca zabaw karnawałowych w Wenecji. Ja nie „wyjeżdżam” na te osoby, ja je tylko  zachęcam do większej odwagi, czyli takiej, by nie wstydziły się swoich racji i nie bały się ich konsekwencji. Debata publiczna nie powinna polegać na tym, że jedna osoba „wystawia” się na zmasowany  atak anonimów. Tylko ci anonimowie powinni osiągnąć taki stan i przekonanie, że żyją w wolnym kraju i nawet przy głosowaniu mają odwagę powiedzieć publicznie, pod swoim nazwiskiem – Ty, a nie Ten i z tego powodu nie obawiają się żadnych konsekwencji.
 
Wiesław Kwiatek do „Taki łowaki”
Zgadzam się z Twoją opinią. Znam realia i możliwości tej malutkiej gminy. Nie próbuję proponować więcej niż jej możliwości. Powinniśmy dyskutować o tych pomysłach na które nas stać, w tym przypadku naukowe przewidywanie przyszłości jest propozycją zbędną. Ktoś próbuje nas naciągnąć na niepotrzebne koszty.
 
Wiesław Kwiatek do „Część”
Dziękuję za tak wnikliwe i fachowe oraz obszerne uwagi. Polecam swój mail wieslaw.kwaitek@vp.pl z prośbą o nawiązanie współpracy. Doradca o takim zakresie wiedzy, będzie bardzo przydatny w zarządzaniu gminą. Mam świadomość o swoich brakach. Pana pomoc będzie bardziej skuteczna, gdy zamiast samej krytyki, przedstawi Pan jakąkolwiek propozycję – konkretną i realną do zrealizowania w gminie. Proszę o uzupełnienie. W oczekiwaniu na kontakt – Pozdrawiam. 

Wiesław Kwiatek w sprawie kotłów węglowych.
Treść wielu wpisów porusza problem zaproponowanego w programie wyborczym  - ekologicznego ogrzewania węglowego.

Sądzę, że sprawa ta wymaga szerszego wyjaśnienia. Dalej podtrzymuje stanowisko, iż sposób obecnego  ogrzewania jest dla nas barierą w rozwoju. Cokolwiek zmienimy w swoim otoczeniu bez likwidacji „czarnych dymów”, nie przyniesie to efektu. Krościenko i każda wioska w gminie zasnuta jest teraz dymem o smaku palonego plastiku. Istnieją ekologiczne sposoby ogrzewania (olejowe, gazowe), które są godne poparcia. Takie ogrzewania faktycznie już działają, jednak montowane są przez osoby, czy instytucje, które maja możliwość finansowania zakupu drogiego opału. Rozwiązaniem godnym polecenia jest montaż kotłowni na paliwa stałe np. pelet, czy węgiel groszek lub miał. Takie paliwa są tańsze, ale spalenie ich wymaga większego wkładu. Koszt montażu tych instalacji możliwy jest do poniesienia przez przeciętnego właściciela nieruchomości. Obecnie istnieją już kotły pozwalające na wysokosprawne spalanie węgla. Montaż takich kotłów może być współfinansowany przez fundusze ochrony środowiska pod warunkiem, że kotły te, nie będą umożliwiały spalania śmieci. W treści poniższych komentarzy zarzuca się, że gmina nie może wspierać takich działań. Nie jest to prawda, gmina może zorganizować realizację całego programu jako beneficjant  i uzyskać finansowe wsparcie funduszy. Przykładem jest miasto Chorzów, które wspiera taki sposób ogrzewania, dając zatrudnienie w kopalni na terenie miasta. Proszę się zastanowić, czy nie możemy się w gminie zorganizować  tak jak przy budowie kanalizacji i wprowadzić porządek w powietrzu. Gdy nauczymy się prawidłowo spalać węgiel, tanim sposobem osiągniemy poprawę jakości powietrza. Propozycja ta nie wyłącza ze wsparcia budowę kotłowni olejowych.
 
Wiesław Kwiatek w sprawie kolei na Toporzysku
Wnioski z dyskusji o konieczności budowy kolei w tym miejscu są wszystkim znane. Przekonujemy się nawzajem, że kolej będzie najważniejszym elementem generującym rozwój Krościenka i pozostałych miejscowości w gminie. Wszyscy w to wierzymy. Więc jaki jest powód, że tak mało robimy, by ta kolej powstała? Przygotowania do jej budowy trwają od 1997r. Każdy kolejny po Bubliku kandydat na wójta i wójt, twierdził, że w trakcie swojej kadencji uruchomi kolej. Jeden z wójtów wskazał nawet konkretną datę jej uruchomienia. Inny przez trzy kolejne swoje kadencje o tym zapewniał i mało robił. Można zadać pytanie co zrobiono przez te lata? Odpowiem - przygotowano plan zagospodarowania przestrzennego, do którego po tygodniu przystąpiono do zmian, następnie dwukrotnie go zmieniano w taki sposób, by nie usunąć głównych barier budowy kolei. Zorganizowano kilka spotkań z częścią właścicieli gruntów, zebrano od nich deklarację i stwierdzono cyt.” że ludzie się nie godzą”. Na tym zaprzestano, bo było to bardzo wygodne dla zarządzających gminą. W ostatniej kadencji postawiłem sobie za cel dokonanie czynności z pozycji radnego, które przybliżą budowę tej kolei. Zająłem się przygotowaniem budowy drogi wokół lokalizacji stacji dolnej, wzdłuż ul. Pienińskiej. Wymusiłem na wójcie sfinansowanie koncepcji drogi i dokonanie podziałów geodezyjnych. Rozpoczęły się negocjacje z właścicielami w sprawie przekazania gruntów. Przy pierwszych trudnościach Wójt Gawęda odstąpił od prowadzenia sprawy. Nie było możliwości skłonić go, do zabezpieczenia finansowania działań mających na celu uregulowanie własności i sporządzenie projektu oraz otrzymania pozwolenia na budowę. Nie znaleziono finansowania na wypłacenia odszkodowań osobom, które nie wyraziły zgody na darowiznę terenów. Nie znalazłem w radzie gminy sojuszników do nacisku na wójta.

Poniżej w komentarzach przewija się pytanie jak znajdziemy inwestorów? W sprawie Toporzyska odpowiedź jest jedna. Inwestora znajdziemy wtedy, gdy stworzymy mu warunki do inwestowania. Kiedy stworzymy takie warunki dla kolei? Po pierwsze wtedy, gdy ustalimy właścicieli dla każdej z poszczególnych działek. Dzisiaj np. jedna z głównych nieruchomości pod stacją górną nie ma ustalonych właścicieli. Po drugie, gdy skomunikujemy teren stacji narciarskiej drogą gminną z ul. Gumowskiego i Esperanto, czyli wybudujemy wskazaną wyżej drogę. Po trzecie gdy wykonamy odwodnienie tamtych terenów i odprowadzimy wody do Dunajca. Ważnym zadaniem jest również korekta zapisów w planach zagospodarowania. Musimy się również zorganizować, Wy właściciele gruntów i gmina tak, żeby inwestor nie biegał po całym Krościenku szukając właściciela każdego m2 gruntu. Następnie należy sporządzić studium wykonalności i profesjonalną ofertę  i z takim dokumentem poważnie rozpocząć rozmowy. Całą obsługę administracyjną tego procesu musi przejąć gmina. Dla innych terenów pod wyciągi w Krośnicy i Grywałdzie również musimy wykonać takie czynności. To jest mój program na najbliższe 4 lata. Zrobienie zdjęcia cudzych gruntów i umieszczenie go na portalu gminnym, to jest mało, to nie jest oferta tylko nasza kompromitacja. Musimy zacząć działać, a nie fotografować marzenia.
 
Wiesław  Kwiatek  „do anonim - ad. Wiesław Kwiatek” I
Zgadzam się z Panem w sprawie możliwości komentowania pod anonimowym skrótem. Nie neguję tej zasady, jednak zwracałem się z prośbą o „otwartą przyłbicę”. Jest to szczególnie ważne wobec tych osób, które nie mają możliwości czy też ochoty dyskutować, tylko szukają sposobu wylania swoich zasobów niechęci i wrogości. Dziękuję za ostanie pytania od Pana. Pytania na tym poziomie są wyzwaniem. Pragnę przekonywać do swoich racji – może i Pana przekonam? 
  
Wiesław  Kwiatek  „do anonim - ad. Wiesław Kwiatek”  w sprawie budowy sali 
Problem budowy sali gimnastycznej w Krośnicy jest bardziej skomplikowany niż zestaw zarzutów w komentarzach.

Zarzut 1 – budujemy salę gimnastyczną na wiosce w której jest mało dzieci! Ilość dzieci w Krośnicy jest większa niż w Grywałdzie (może to jest kilkoro dzieci, ale jest). Tam salę o podobnych parametrach wybudowano. Krośnica rozwija się. Tutaj buduje się trochę więcej domów niż w Krościenku. Układ zabudowy Krośnicy jest taki, że dzieci nie mają jednego bezpiecznego miejsca. Młodzi rodzice mogą zapytać jakie warunki gmina tworzy na terenie sołectwa, dla nas i naszych dzieci. Jeżeli te warunki będą dobre, to z pewnością dzieci będzie więcej i sala nie będzie pusta. Nie można twierdzić po co budować salę jak nie ma dzieci. Może dzieci nie ma dlatego, bo nic dla nich, na sołectwie nie zorganizowano? Dzieci Krośnicy nie są gorsze od innych, a potencjał Krośnicy jest porównywalny z innymi.

Zarzut 2 – wybudowano bardzo drogą salę gimnastyczną! Problem kosztów sali nie jest związany tylko z jej wybudowaniem lecz również z jej eksploatacją, w tym z ogrzaniem. Dzisiaj budując salę trzeba spełnić pewne standardy. Jeżeli zakres inwestycji ograniczymy do minimum, to utrzymując przez lata salę dopłacimy podwójnie. Konkretna cena sali nie jest wynikiem złego zamówienia. Rozstrzygnięcie publicznego przetargu określa jej wartość. Każdy, który zarzuca, że przedstawiony projekt jest realizowany z zawyżeniem jego wartości, mógł złożyć ofertę na jej tańsze wybudowanie. Po otwarciu ofert nie istnieje możliwość negocjacji i zmiany ceny.  

Zarzut 3 - przez lata będziemy spłacać długi za salę! Każda większa inwestycja jest budowana z kredytów. Gmina powinna rozwijać się w zrównoważony sposób. Wcześniej dla Krościenka, Grywałdu i dla całej gminy (gimnazjum) były budowane obiekty szkolne z kredytów, które spłaca cała nasza wspólnota samorządowa. Dlatego teraz nie spychajcie mieszkańców Krośnicy – oni też mają dzieci, które w swojej szkole podstawowej potrzebują sali, bo dotychczas WF odbywał się na korytarzu i na klepisku przed budynkiem szkoły.
 
Wiesław Kwiatek w sprawie kanalizacji
Oddanie kanalizacji do spółki PPK w Nowym Targu, to pomysł z przed dwóch kadencji , tzn.  wójta tego okresu.  Od początku byłem przeciwny takiemu rozwiązaniu  , jednak radni posłuszni Gawędzie podnosili bezmyślnie ręce w głosowaniach.  Przykład Ochotnicy wskazuje, że gmina może sama utrzymać cały system kanalizacyjny i otrzymać zewnętrzne dofinansowanie na jej rozwój . Nasz wójt oddał kanalizację, bo nie był w stanie nią zarządzać.  

Oddaliśmy nową oczyszczalnię i kanalizację  po to by płacić od niej amortyzację. Później całkowicie straciliśmy kontrolę nad cenami ścieków. Każda cena przedstawiona przez PPK, musi być akceptowana przez gminę. Na posiedzeniu rady gminy możecie pokrzyczeć, a i tak zapłacicie, potem się martwcie czy dopłacicie z budżetu gminy, czy też za ścieki zapłacą bezpośrednio mieszkańcy – takie jest stanowisko PPK.

Na forach internetowych trwa dyskusja, czy my musimy budować kanalizację w Grywałdzie?  Odpowiem musimy bo PPK od 2005 r. nie była w stanie tego wykonać, a Grywałd nie może tonąć w ściekach!  

Nie zadano jeszcze pytania czy my musimy ponosić koszty pompowania odwodnień z Zawodzia przez Dunajec do oczyszczalni. Tak musimy, bo PPK tak nas „załatwiło” . Wybudowano przepompownie - nie ścieków bytowych, tylko pompujemy stale wszystkie wody z dachów podwórek i drogi. Na takie rozwiązanie nie stać nawet Szwajcarów. Dodatkowo nieszczelny kolektor pod ul. Biały Potok zasila kanalizację czystą wodą z potoku w ilości  60 m3 na dobę. Od czasu gdy bez naprawy kolektora zaasfaltowano tam  drogę ,  zapłaciliśmy PPK  za przepompowanie około 220 000 m3 czystej wody. Nikt nie pilnuje szczelności sieci kanalizacyjnej – bo nikomu na tym nie zależy.

Spółka PPK nie jest zainteresowana obniżaniem kosztów funkcjonowania kanalizacji, przecież każdą cenę ścieków musimy jej zapłacić.  Dlatego problem oddania kanalizacji w Grywałdzie nie ma  wpływu na cenę ścieków.  Zasadniczy powód to brak mechanizmów kontrolowania kosztów. Nikt z nas nie wie, kto jest przedstawicielem gminy w radzie nadzorczej spółki. Na zebraniu wspólników  reprezentuje nas wójt Gawęda. Efekt jest następujący - na najbliższej sesji rady gminy będą przyjęte ceny ścieków. Oczywiście spółka teraz nie wnioskuje o ich zwiększenie. Nie muszę tłumaczyć, dlaczego tak się dzieje tydzień przed wyborami wójta. Jednak przemilcza się fakt, że ta taryfa będzie obowiązywała do kwietnia 2015r. – wtedy nie będzie wyborów, tylko będą zatwierdzone już budżety gmin.

Powtarzam - należy wystąpić z PPK!!! Proponuję przygotować całą procedurę wystąpienia, tzn. mówiąc w skrócie - zażądać wyodrębnienia do osobnej spółki, majątku spółki PPK, który jest położony w Gminie Krościenko. Następnie ta nowa spółka winna być zwrócona Gminie Krościenko, jako ekwiwalent  naszego wkładu. Zaznaczam naszego, to znaczy gminy i mieszkańców, którzy wpłacali swoje środki by budować kanalizację. Na przeprowadzenie tego procesu mamy czas do 2018r.
 
Gdy będziemy sami zarządzać kanalizacją na pewno zmniejszymy koszty jej działania. Będziemy również rozbudowywać ją tam, gdzie gminie zależy, a nie firmie w której mamy 3 % udziału - czyli nie mamy w niej nic do „gadania” .

Przykładem jest fosa koło sklepu spożywczego koło stacji benzynowej. Wzdłuż dwóch elewacji działki sklepu przebiega kolektor kanalizacyjny. Równolegle fosą płynie odwodnienie ul. Potoczki wzdłuż, której jest kilka  domów nie podłączonych do kanalizacji. Zaraz koło fosy jest parking sklepu. Wystarczy wybudować 150 m kanalizacji, aby zaradzić temu problemowi. Od lat jest to dla spółki PPK niemożliwe do wykonania.
 
Skończmy z tym - przejmijmy kanalizację do gminy.
Autor: Oprac. red.
Źródło: Materiał wyborczy KWW Praworządność
Zdjęcia: mat. prasowe
Dodaj do:


Ostatnie komentarze

ala2014.11.05 20:11
A w grywaldzie soltys nie jest tez radnym przypadkiem?
po co?2014.10.26 12:10
Dajcie juz spokoj z tymi kosztami sali- zobaczcie ile kosztowala taka sama sala w Nowej Bialej i ile bedzie kosztowala w Pyzowce. Ile mozna miedlic to samo jak to niczego nie zmienia :-/
jakaś tam2014.10.26 06:10
nie ma mojej wypowiedzi:(((((((((((((((chyba celów administrator te złe wpuszcza a dobre wyrzuca
anonim - ad. Wiesław Kwiatek2014.10.25 01:10
cd. Odnośnie łączenia funkcji Sołtysa i Radnego chyba mnie Pan nie zrozumiał. Chodziło mi o to, że łączenie tych dwóch funkcji z racji ich zadań jest ewidentnym konfliktem interesów i nie należy ich ze sobą łączyć. Dieta Radnego (w tym wypadku Przewodniczącego Rady) jest chyba wystarczająca, aby nie szukać dodatkowego wynagrodzenia. Uważam, że jak najbardziej za swoją pracę, czas, czy dyspozycyjność powinna być jakaś gratyfikacja. Tak więc zarówno Radny, jak i Sołtys powinni być wynagradzani, lecz łączenie tych dwóch funkcji moim zdaniem jest nie etyczne i jak chyba sam się Pan przekonał sukces Sołtysa w Krośnicy odbił się kolejnym zadłużeniem finansów budżetowych całej gminy, a tym samym Przewodniczącego Rady Gminy. Sala dla dzieci powinna być, ale dlaczego taka droga. Adekwatnym do tego byłoby powiedzenie "Zastaw się,a Postaw się". Z racji sprawowania funkcji nadzorczej nad rządami Wójta niestety zarówno Pan, jak i inni Radni popierający takie działania ponoszą odpowiedzialność za obecny stan gminy. Mam nadzieję, że swoim komentarzem Pana nie uraziłem. Gratuluję odwagi podjęcia takiej debaty. Mojego "głosu" pan nie ma, ale życzę powodzenia.
anonim - ad. Wiesław Kwiatek2014.10.25 01:10
Dziękuję za udzielenie odpowiedzi na moje pytania. Jednakże nie jestem do końca usatysfakcjonowany. Oczekiwałem merytorycznych odpowiedzi. W kwestii programu sobie daruję, bo poniekąd ma Pan rację, że każdy z kandydatów będzie miał podobne cele, chociaż chodziło mi bardziej o sposób pozyskania inwestorów, bo muszę przyznać, że nie będzie to łatwe,ale jak mniemam ma Pan na to swój plan. W sprawie anonimowości autorów pytań i wypowiedzi nie rozumiem Pańskiej postawy. Przecież internauci podpisujący się jakimś nickiem, to jednak są konkretne osoby i takie zasady od dawna funkcjonują w internecie. Nie jest to żadne cyt."ukrywanie się za parawanem oraz noszenie maski bywalca zabaw karnawałowych w Wenecji"(ależ poniosło autora) tylko stosowanie tej zasady.Poza tym w Polsce obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych dotyczące identyfikacji i jeśli ktoś nie ma ochoty z różnych względów, ich podawać to jest to jego święte prawo ( również dostawca usług internetowych nie ma prawa udostępniać takich danych ! ). Za łamanie tych przepisów grożą sankcje.Moim zdaniem przedstawiając swój program na tym portalu powinien się Pan liczyć z panującymi w necie zasadami dotyczącymi podpisów nickiem. Chyba chodziło Panu o przedstawienie swojego programu i przekonania do niego potencjalnych wyborców, a nie o identyfikację konkretnych osób i ich poglądów. Jeśli zależy Panu na debacie "face to face" to najlepszym sposobem jest zorganizowanie spotkania wyborczego i jestem przekonany, że wtedy ziściłoby się to, tak jak Pan napisał cyt. "ci anonimowie powinni osiągnąć taki stan i przekonanie, że żyją w wolnym kraju i nawet przy głosowaniu mają odwagę powiedzieć publicznie, pod swoim nazwiskiem – Ty, a nie Ten i z tego powodu nie obawiają się żadnych konsekwencji." W kwestii Pana stanowiska i późniejszych konsekwencji dla całej gminy, jako Przewodniczącego RG, a nie Sołtysa na temat budowy tak drogiej sali oraz Pańskiego poparcia podwyżek płacy dla Wójta nie uzyskałem odpowiedzi. Szkoda.
kolejny młody2014.10.24 19:10
Masz rację Wiesiek Kwiatek jest przecież z Zawodzia w Krościenku ( teraz mieszka na Krośnicy ), głosujmy na Wieśka !
Lonik322014.10.24 10:10
podpowiadam co można zaproponować mieszkańcom Krościenka aby zagłosowali na .... ustawienie wzdłuż drogi do Szczawnicy licznych ławeczek aby mogli sobie wygodnie usiąść i machać przejeżdżającym turystom - może rzucą jakimś groszem
inny młody mieszkaniec2014.10.24 01:10
Czyżby prawda o panie Kwiatku była już na cenzurowanym? Jak dla mnie to w końcu trzeba wybrać wójta z Krościenka bo 12 lat rządów wójta z wiosek przyległych pokazały jak bardzo tam mają w poważaniu nasze Krościenko. Zapominają tylko że gdy Krościenko stanie się bardziej popularnym centrum turystycznym (to wymaga inwestycji w infrastrukturę i bazę turystyczną) to i oni zarobią np. na noclegach. Dopóki Krościenko będzie dla turystów przystankiem na sikanie przed Szczawnicą (albo parkingiem) dopóty w Grywałdzie czy na Krośnicy turystów nie przybędzie. Krościeńczanie okażcie solidarność i zagłosujcie na kandydata z Krościenka bo wioski się już podzieliły bo i Grywałd i Krośnica mają swojego reprezentanta więc mamy ogromną szansę na przepchnięcie naszego kandydata. A jak nie to znowu mamy cztery lata w plecy...
Teddy2014.10.23 23:10
Niech wójtem zostanie w końcu osoba, która przyczyni się do wzrostu ruchu turystycznego w Krościenku! Bo to co się dzieje przez sezon w lecie a i w zimie to biedusia. Kiedy w końcu zostanie zagospodarowane Toporzysko? Oczywiście mam na myśli kolejkę linową z prawdziwego zdarzenia. To podniesie Krościenko na nogi Przecież ogłoszono jak pamiętam otwarty przetarg i ani słychu ani dychu od prawie roku czasu tyle ino co krzoki większe urosły za ten czas. Nowe drogi i sale gimnastyczne są potrzebne ale to zdecydowanie za mało. Potrzecie porusze jedną rzecz bo mnie to już w... Ia i to nie pierwszy rok,: czy obecnemu wójtowi szkoda na SZTUCZNE OGNIE w SYLWESTRA? Gdzie ta tradycja zaniknęła gdzie zawsze wychodziło się na rynek witać nowy rok? To SZCZAWNICA z roku na rok ma wspaniałą impreze a u nas EGIPSKIE CIEMNOŚCI w Sylwka? O co tutaj w ogole chodzi niech mi ktoś to wytłumaczy??
Ola2014.10.23 23:10
Panie Wiesku bardzo sie ciesze ze startuje Pan w wyborach. Ma Pan wiedze o urzedzie , zna Pan stan finansow gminy, jak slusznie Pan przedstawil w programie , ze nie bedzie Pan musial sie tego uczyc. duzy + dla Panna. Bardzo popieram rowniez inicjatywe zwrocenia od PPK naszej kanalizacji , ktora ludzie wlasnym wkladem finansowym budowali (oczywiscie gmina tez finansowala inwestycje) ale kazdy mieszkaniec placil po 2-3 tys!! a pozniej zostalo to SPREZENTOWANE spolce PPK przez obecne wladze. Sa gminy na terenie podhala , ktore tego nie zrobily i obecnie placa o wiele mniejsze rachunki za scieki. to jest rzecz ktora bezposrednio uderza w kazdego mieszkanca i kazdy odczuwa czy rachunek jest mniejszy czy wiekszy!! bardzo duzy + . Nastepnie ' Odnowie skuteczne kontakty naszego samorządu z posłami na sejm i radnymi w innych samorządach, pochodzącymi z naszej gminy lub mającymi do niej sentyment." to trzeba wykorzystac , jako naprawde jedni z nieliczych na podhalu mamy swojego w sejmie. Pania posel mozna lubic lub nie ale to ze jest mieszkancem gminy nalezy wykorzysac bo to nasz duzy atut. Kolejna sprawa w dzisiejszych czasach nawet 'debaty polityczne' prowadzi sie przez internet a glupiego wniosku o dowod nie mozna zlozyc nie wychodzac z domu! to jest porazka, dlatego popieram zmiany jakie chce Pan wprowadzic bo w innych urzedach juz to funkcjonuje. a jeszcze jedno jak ktos twierdzi ze zanieczyszczone powietrze nie jest bariera rozwojowa to niech sobie wyjdzie na ulice w godzinach wieczornych i powacha tego smrodu i sie zastanowi czy do takiej miejscowosci chcialby wyjechac na wczasy z dziecmi !! Ja napewno NIE. Popieram Pana i bede na Pana glosowac :) i pozdrowienia dla wszystkich na anty :)

reklama

Mlody mieszkaniec2014.10.23 21:10
Gmina potrzebuje zmian!! Za chwilę zostaną tu sami emeryci bo wszyscy młodzi ludzie wyjadą za lepszą pracą. Już na chwile obecną ilu ludzi powyjeżdzało z Krościenka i okolic zarówno za granice jak i w Polske. Trzeba się zastanowić czy tym emerymom bedzie miał kto szklane wody podać. Dlatego program Pana Wieska wnosi zmiany które prawdopodobnie odmienia sytuacje Krościenka , ożywią go. W tej chwili na rynku pewnie zywej duszy nie ma! trzeba zmian, trzeba zeby mlodzi mieli prace, promowac Kroscienko i stwarzac warunki do tego zeby turysta mial po co do nas przyjechac .
Ela2014.10.23 20:10
Głosuję na WK! Każdy był kiedyś na zakręcie, potem wychodził na prostą! Wieśku - teraz jest TWÓJ CZAS!!!
Do części VI2014.10.23 20:10
Ale Ty jesteś zdolnym cyt. " wyborcom" , po takich wpadkach Twoje wywody w sprawie konstrukcji tekstu staja się absurdalne- drogi wyborco.
do czesci VI2014.10.23 19:10
upss ale wpadka :(
Krościeńczanka2014.10.23 18:10
Głosujmy na Dyde Kwiatka Morawczyńskiego byle NIE na GAWĘDĘ !!!
Do części VI2014.10.23 18:10
Ale Ty jesteś zdolnym cyt. " wyborcom" , po takich wpadkach Twoje wywody w sprawie konstrukcji tekstu staja się absurdalne- drogi wyborco.
matoł2014.10.23 17:10
Właśnie hasło wyborcze prawdziwe, ukazuje prawde !!! a nie jakieś obiecanki cacanki a głupiemu radość.
matoł2014.10.23 17:10
Wpełni się zgadzam ze każdy powinin robić swoje . Ale niestety nie ma szkoły dla wójtów. A obecny wójt pomimo że ma wyksztalcenie wyższe dobrze sprawuje swoje rządy? Ja uważam , że nie !! Już miał 12 lat na wykazywanie się i władanie gminą . Efekty niestety mnie nie zadowalają. Uważam że skoro osoba z WYŻSZYM wykształceniem juz nie daje rady to niech spróbuje osoba która ma wykształcenie zawodowe !! A poza tym od tego są wyboty , żeby ludzie mogli wybrać !!
Taki łowaki2014.10.23 17:10
Hmm nie brzmi to hasło za bardzo optymistycznie ale przynajmniej jest szczere.
Ira2014.10.23 13:10
do wcześniejszych komentarzy. Tak z ciekawości pytam, która to placówka kształci przyszłych kandydatów na wójtów?Może również jest jakaś dla przyszłych prezydentów? Elektryk już nie wystarcza ( patrz L.Wałęsa)
1, 2, 3, 4, 5, 6

reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij