Konwencja Komitetu Wyborczego RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA - kandydaci (art. sponsorowany)

Fot. 2024.04.02 11:01 / news / czytano 465 / opinie 0

Podczas konwencji wyborczej Komitetu Wyborczego RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA zostali zaprezentowani kandydaci z ramienia KW. W okręgu nr 2 (Gmina Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem, Łapsze Niżne, Czorsztyn oraz Miasta i Gminy Szczawnica) do rady Powiatu Nowotarskiego startuje 7 kandydatów.

Spotkanie prowadził Bolesław Bara kandydat na radnego z miasta Nowego Targu wraz z Bogusławem Waksmundzkim i Tadeuszem Rafaczem. Kandydatów i gości powitał pełnomocnik komitetu – Bogusław Waksmundzki słowami: Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa prezentuje swoją listę kandydatów do Rady Powiatu Nowotarskiego, złożoną zarówno z doświadczonych i kompetentnych działaczy, jak i nowicjuszy pełnych świeżych pomysłów i energii. Na naszej liście znajdują się przedstawiciele różnych zawodów i środowisk społecznych, którzy chcą zaangażować się w pracę na rzecz naszego powiatu. Mamy kandydatów z doświadczeniem w zarządzaniu, działaczów społecznych, a także młodych liderów gotowych do podejmowania nowych wyzwań. Nasz komitet stawia na kompetencje, uczciwość i zaangażowanie w działalność publiczną. Jesteśmy przekonani, że nasza mieszana lista kandydatów, z różnymi punktami widzenia i perspektywami, będzie w stanie skutecznie reprezentować interesy mieszkańców powiatu nowotarskiego i przyczynić się do rozwoju naszej społeczności.
 
Do podziękowań za tworzenie list przyłączył się Tadeusz Rafacz – kandydat na radnego a zarazem w obecnej kadencji przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego.

-Zawsze uzyskiwaliśmy bardzo dobry wynik. Dlatego nie może nas zabraknąć, będziemy siłą, która będzie się liczyć w powiecie. Nie prowadzimy jakieś szerokiej działalności, bo główny pomysł był taki, że aktywizujemy się w czasie wyborów i staramy się uczestniczyć w tych wyborach zawsze czynnie.  Nie identyfikujemy się z żadną siłą polityczną, choć każdy z nas ma swoje poglądy. Uważamy, że praca w samorządzie dotyczy spraw codziennego życia mieszkańców i nie wymaga jakichś podziałów ideowych. Jest siedem list do powiatu, na pewno potrafimy w ramach  trzech komitetów wspólnie wygrać wybory i jeszcze raz wspólnie zadbać o dobro naszych mieszkańców tym razem przez 5 lat - mówił Bogusław Waksmundzki.

Konwencja byłą dobrą okazją na podsumowanie ubiegłej kadencji. Największym osiągnięciem ubiegłych 5 lat była zdecydowana poprawa jakości dróg powiatowych. Na ten cel przeznaczono 217 milionów złotych, z których aż 135 milionów zostało pozyskane ze środków zewnętrznych. Dzięki tak licznym dotacją w latach 2018 - 2023 udało się wyremontować 45 km dróg powiatowych i wybudować  6 obiektów mostowych, 33,6 km nowych chodników. 

Sporo pieniędzy udało się również pozyskać na poprawę jakości edukacji w powiecie nowotarskim. W ciągu minionej kadencji wydano 68  milionów na wyposażenie szkół i remonty. Wybudowano salę gimnastyczną – ta najbardziej popularna to Arena Nowy Targ  w ZST i Pl, która uzyskała tytuł „budowy Roku 2015”. Jak przyznał Bogusław Waksmundzki, pełnomocnik wyborczy komitetu, pełniący funkcję wicestarosty powiatu nowotarskiego odpowiedzialnego za edukacje, pomimo, iż placówki edukacyjne w powiecie stoją już na wysokim poziomie, to wciąż jest na tej płaszczyźnie wiele do zrobienia. Wysoka jakość edukacji jest jednym z kluczowych elementów jakości życia lokalnych społeczności, rozwoju biznesu oraz przedsiębiorczości. Powiat Nowotarski prowadzi szkoły ponadpodstawowe takie jak licea, technika i szkoły branżowe.
 
-Staramy się wspomagać uczniów i nauczycieli poprzez rozwój bazy lokalowej szkół, pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów podwyższających jakość edukacji, a także zmieniając kształcenie w technikach i szkołach branżowych tak, aby były dostosowane do zmieniającego się rynku pracy. Wybudowaliśmy Nowy budynek Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targu zapewni, który komfortowe warunki nauki dla około 650 uczniów, w tym wysokiej jakości halę sportową. Łączna wartość inwestycji wyniosła prawie 35 milionów złotych w pozyskaliśmy ponad 13 milionów złotych środków zewnętrznych. Inwestycja obejmowała również rozbudowę Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Nowym Targu. Uruchomiliśmy kształcenie w 6 nowych zawodach, w tym technik programista i technik energetyki odnawialnej. Podnosiliśmy jakość kształcenia zawodowego poprzez realizację projektów takich jak „Rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych” i „Modernizacja Kształcenia Zawodowego” poprzez pozyskane 8 mln zł. Do użytku została oddana hala gimnastyczna w Zespole Szkół w Rabce. Zmodernizowaliśmy siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Targu. Wyremontowaliśmy i wymieniliśmy źródła ciepła w szkole w Jabłonce i Nowym Targu. Remontujemy szkoły, aby spełniały wymagania dostępności - podkreśla Bogusław Waksmundzki.

Dużą poprawę w ciągu ostatnich lat udało się uzyskać w kwestii służby zdrowia. Dobra sytuacja finansowa Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu oraz pozyskane środki zewnętrzne pozwoliły na utworzenie nowych oddziałów i rozszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych. Te działania miały bezpośredni wpływ na poprawę dostępności i jakości opieki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Nowotarskiego. Nowo otwarte oddziały, wyposażone w nowoczesny sprzęt i obsługiwane przez wykwalifikowany personel medyczny, stanowią odpowiedź na rosnące potrzeby zdrowotne naszej społeczności. Powstał  Oddział Chemioterapii Dziennej. Pacjenci onkologiczni z naszego regionu uzyskali dostęp do leczenia blisko miejsca zamieszkania. Nie muszą już dojeżdżać na chemioterapię do Krakowa, Nowego Sącza albo Suchej Beskidzkiej. Koszt uruchomienia Oddziału to 13 milionów złotych. Pilotażowy i innowacyjny projekt - Centrum Zdrowia Psychicznego - zakładający rewolucję w podejściu do leczenia osób wymagających wsparcia psychiatrycznego i psychologicznego. Na ten projekt szpital uzyskał ponad 17 milionów dofinansowania. Szpital zrealizował projekty o wartości ponad 100 milionów złotych, rozszerzając ofertę medyczną, dostępność leczenia oraz funkcjonowanie szpitala. Zakupiony został sprzęt medyczny za ponad 30 milionów złotych.

Sporo pieniędzy zainwestowano także w sport i kulturę. Corocznie organizuje się około 150 imprez sportowych ma terenie powiatu. Ponadto regularnie prowadzone są różnego rodzaju zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży. W 2020 roku Teatr Rabcio przeniósł się do nowo wybudowanego, nowoczesnego budynku z widownią dla 220 osób. Koszt budowy wyniósł prawie 17 milionów złotych, z czego udało nam się uzyskać prawie 6 milionów dofinansowania. Teatr Rabcio jest jednym z najnowocześniejszych teatrów tego typu w skali całego kraju. Powiatowe Centrum Kultury realizuje tygodniowo około 200 godzin zajęć kulturalnych i sportowych, w których uczestniczy regularnie około 600 osób. Centrum wspiera rozwój turystyki i lokalne inicjatywy poprzez współuczestniczenie w organizacji wielu wydarzeń na terenie całego powiatu. Centrum jest też organizatorem wielu cyklicznych wydarzeń kulturalnych, a także jest współorganizatorem „Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży Szkolnego Związku Sportowego”. 

Tworzymy dogodne warunki dla rozwoju turystyki za pomocą budowania infrastruktury drogowej, wsparcia lokalnych przedsiębiorców, rozwoju lokalnej kultury oraz współorganizowania wielu lokalnych wydarzeń przyciągających tysiące turystów. Od 2023 Powiat Nowotarski jest członkiem stowarzyszenia „Podhalańska Organizacja Turystyczna”, która chce łączyć lokalnych przedsiębiorców, samorządy i mieszkańców w celu tworzenia odpowiednich warunków do rozwoju turystyki. Przygotowano materiały promocyjne – marka   POD  HALE. Przygotowano podręcznik marki. Wkrótce konferencja inaugurująca – Podhale wyższy poziom wrażeń. 

W kampanii wyborczej każdy może zaproponować "złoty" pomysł. Trzeba jednak wiedzieć jak go zrealizować. Zamiast setek takich złotych pomysłów, wolimy zaproponować kilka swoich, a potem je realizować.  Przedstawiono program komitetu na najbliższą perspektywę finansową na lata 2024-2030. 
 
Polityka ugrupowania będzie koncentrować w pięciu obszarach - zadaniach.
 
Bloki  obszarów strategicznych: 
1. infrastruktura i środowisko
2. ochrona zdrowia, pomoc społeczna, bezpieczeństwo publiczne
3. demografia, edukacja, gospodarka i rynek pracy
4. kultura, turystyka i aktywność obywatelska.

Na podstawie przeprowadzonej analizy uwzględniającej analizę potrzeb rozwojowych i potencjału powiatu nowotarskiego formułowane są wstępnie cele strategiczne oraz odpowiadające im cele szczegółowe. Hasłem wyborczym jest – RAZEM dbamy o rozwój powiatu. Plany na kolejną kadencję:

Rozwój infrastruktury drogowej:
- Kontynuacja przebudowy dróg powiatowych na terenie Gmin  wraz z poprawą bezpieczeństwa

Opieka Zdrowotna:
- Kontynuowanie rozwoju szpitala poprzez poszerzenie oferty medycznej dla regionu.
- Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z rozszerzeniem możliwości diagnostycznych dostępnych dla pacjentów od razu na miejscu.
- Powstanie budynku Centrum Zdrowia Psychicznego oraz dalszy rozwój opieki psychiatrycznej i psychologicznej.

Rozwój Edukacji
- Rozwój i modernizacja szkolnictwa zawodowego oraz technicznego z myślą o zmieniającym się rynku pracy i zawodach przyszłości w Centrach Kształcenia Zawodowego
- Poprawa bazy szkół ponadpodstawowych, w tym działania mające na celu poprawę dostępności.
- Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów podnoszących jakość kształcenia ogólnego i zawodowego.
- Modernizacja bazy laboratoryjnej i edukacyjnej szkół, aby zapewnić optymalne warunki nauki dla uczniów.

Rodziny i Seniorzy
- Utworzenie sieci placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci wymagających opieki zastępczej.
- Wspieranie rodzin zastępczych i pomoc dzieciom z niepełnosprawnościami.
- Rozwój systemu opieki nad osobami starszymi, w tym utworzenie Centrum Zdrowia 75+.
- Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodzin i osób w trudnej sytuacji.

Kultura
- Przebudowa siedziby dla Powiatowego Centrum Kultury w „Sokole” wraz z przygotowaniem sal do zajęć i sali widowiskowej.
- Współorganizowanie wydarzeń promujących lokalną kulturę i turystykę.

Proinwestycyjne i Odpowiedzialne Budżety
- Utrzymanie budżetów, w których ponad 20% środków przeznaczanych jest na inwestycje.
- Intensywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów ważnych dla mieszkańców.
Cyfryzacja i Usprawnianie Pracy Urzędu
- Cyfryzacja procesów oraz zasobów powiatowych.
- Pozyskiwanie środków na zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa.
- Współpraca z innymi samorządami terytorialnymi w zakresie wdrażania Elektronicznego Zarządzania Dokumentami.
 
Transport Publiczny
- Utrzymanie istniejących linii transportu publicznego.
- Zmniejszenie wykluczenia mieszkańców mniejszych miejscowości poprzez organizację dodatkowych linii autobusowych.

Spotkanie zakończyła prezentacja kandydatów do Rady Powiatu Nowotarskiego we wszystkich okręgach wyborczych  do rady powiatu. W gminach – Czarny Dunajec, Rabka Zdrój, Raba Wyżna są przedstawiciele do rad gmin.  

Działając w sposób pragmatyczny, nie oznacza to, że porzucamy nasze wartości i zasady. Wciąż będziemy dążyć do kompromisów i szukania rozwiązań, które będą służyć najlepiej naszym wyborcom i społeczności lokalnej - podsumowuje pełnomocnik KWW Razem Podhale Spisz Orawa Bogusław Waksmundzki. 

Kandydaci KWW Razem Podhale Spisz Orawa do Rady Powiatu Nowotarskiego:

Okręg 1
1. Adam Mieczysław   JUREK
2. Anna  Helena TYLKA
3. Grażyna WOJTAS 
4. Maria Stanisława SŁOWAKIEWICZ 
5. Bogusława Ewa KORWIN  
6. Paweł  Marek  GIL 
7. Bolesław Henryk  BARA

Okręg  2 (gminy: Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem, Łapsze Niżne, Czorsztyn oraz Miasta i Gminy Szczawnica)
1.Bogusław Waksmundzki
2. Henryk  Jan  Węglarz 
3. Beata Pietruś - Rak 
4. Joanna Emilia Workowska
5. Maria Łuniewska
6. Renata Irena Słowik
7. Łukasz Adam Kwiatkowski 
 
Okręg  3
1.  Stanisław ŻÓŁTEK
2. Sylwia Sabina Senio - Haas
3. Mateusz Józef  Rychtarczyk
4. Ewa Agata  Samek 
5. Wanda Barbara Wykręt
6. Krzysztof Jakub  Halczak
7. Aneta Małgorzata  Habas

Okręg 4
1. Tadeusz Rafacz
2. Stanisław Gonciarczyk
3. Katarzyna Teresa Hajnos – Haberny
4. Teresa Ciszek
5. Stanisław Fiedor

Okręg 5
1. Marzena SOLAWA
2. Jan Józef ŚWIDROŃ
3. Grzegorz  KOCUR
4. Robert Grzegorz WOŹNIAK
5. Joanna  PIEKARCZYK

Okręg 6
1. Michał Krzysztof  Łabuda
2. Ryszard Antoni  Papanek
3. Danuta Majchrowicz
4. Dariusz  Chyła
5. Marta Joanna Milnikel - Gospodarska 

Okręg 7 
1. Marek Andrzej SZARAWARSKI 
2. Barbara   RAPACZ 
3. Agnieszka BALA
4. Bogusław SROKA                                 
5. Mariusz Tadeusz ZARÓD
Autor: oprac.red.
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch Poxitel
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © MAPI
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij