Nietoperze mogą blokować rozwój Szczawnicy

Fot. 2013.05.24 17:34 / news / czytano 2911 / opinie 0

Na zlecenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie trwają prace dotyczące wykonania projektu planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 PLH 120037 Podkowce w Szczawnicy, obejmującego centrum miasta o powierzchni 569,1 ha.

Plan Zadań Ochronnych sporządzany jest w celu określenia stanu w jakim znajdują się zwierzęta, dla których wyznaczono obszar Natura 2000, identyfikacji istniejących i potencjalnych zagrożeń dla gatunków zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony oraz ustalenie działań ochronnych. Ponadto ustalenie koniecznych zmian w istniejących dokumentach planistycznych

- Obszary Natura miały być szansą dla gmin, a przykład Szczawnicy pokazuje że ważniejszym jest przyroda a my mieszkańcy nie mamy nic do gadania. Ile już dokumentów konsultowaliśmy i opiniowaliśmy w tej sprawie a nasze uwagi poszły do kosza. Tak samo będzie z tymi planami ochronnymi – możemy zgłaszać swoje uwagi, analizować a RDOŚ i tak zrobi po swojemu – mówi Grzegorz Niezgoda – Burmistrz Szczawnicy.

Przedmiotem planu ochrony jest Podkowiec mały, którego kolonie rozrodcze zidentyfikowano w Kościele Parafialnym w Szczawnicy p.w. Św. Wojciecha, oraz w DW „Maria”. W ramach prac przewidziano poszerzenie terenu Natura 2000 o Park Górny, który równocześnie uznano za żerowisko dla podkowca. Projekt planu zadań ochronnych niesie za sobą szereg kolejnych utrudnień dla inwestorów, jak i też mieszkańców Szczawnicy. Utrudnienia polegają na zablokowaniu dalszych inwestycji rekreacyjno-sportowych w rejonie Palenica-Szafranówka, gdyż oprócz lasów, do terenów żerowiskowych podkowca włączono wszystkie zadrzewienia, nie będące lasami od Bereśnika, poprzez Bryjarkę, Groń, do granicy Państwa ze Słowacją. Jak podkreśla Burmistrz nie ma informacji w formie badań, które przeprowadza się poprzez wykonanie nasłuchów detektorowych, jednoznacznie potwierdzających fakt pokonywania tak dużych odległości przez podkowca w poszukiwaniu pożywienia na Bereśniku, czy też w okolicy Łaźnich Skał.

- Najpierw przygotowano obszar na którym znajduje się podkowiec, póżniej wyznaczono korytarze przelotu dla nietoperza a teraz wyznaczamy obszary żerowiskowe. Cała Szczawnica musi się dostosować do podkowca, dlaczego teraz. Podkowiec zawsze był i nikomu nie przeszkadzał a teraz staje się szkodnikiem dla nas. Może za dwa lata będziemy wyznaczać miejsce dla urlopowania się podkowca. Nie wiadomo co w tym temacie przyrodnicy są w stanie jeszcze wymyślić – Grzegorz Niezgoda.

Wobec powyższego Burmistrz złożył wniosek o wyłączenie z obszarów żerowiskowych, terenów rolnych z zadrzewieniami w rejonie Szafranówki (część planowanej kolejki Palenica II i rejon „Kaczego”). Wskazane tereny, jako obszary żerowiskowe, zgodnie z ewidencją gruntów stanowią tereny rolne, na których wskutek zaniechania prowadzenia gospodarki rolnej przez prywatnych właścicieli, oraz sukcesji wtórnej pojawiły się zakrzaczenia i zadrzewienia, niezgodne ze stanem siedlisk w omawianym terenie. Ochrona zadrzewień, które na omawianym obszarze pojawiły się na skutek braku prowadzenia tradycyjnej gospodarki pasterskiej jest zdaniem Burmistrza działaniem, zmierzającym do utrwalania niekorzystnych zmian w krajobrazie Małych Pienin. Jest to pewien paradoks, gdyż z jednej strony chroni się tereny otwarte przed zarastaniem w celu ochrony cennych gatunków i ich siedlisk, z drugiej strony blokuje się możliwość prowadzenia działań przez właścicieli działek, mających na celu niedopuszczenie do dzikiego zarastania łąk i pastwisk, uznając je za tereny żerowiskowe.

Takie działanie stanowi ograniczenie dla właścicieli działek do wykonywania prawa własności, z czym nie można się zgodzić. Tereny te nie stanowią lasów, w świetle ustawy o lasach, jak i też w ewidencji gruntów. Ponadto, w rejonie „Kaczego”, były zlokalizowane sady z drzewami owocowymi, które do tej pory stanowią dużą część zadrzewień w omawianym terenie.

- Niestety sami sobie jesteśmy jako mieszkańcy po części winni. Tereny na których była kiedyś prowadzona gospodarka zostały bez użytkowania, a tym samym zarastają. Pojawiają się tam gatunki roślin, które przyrodnicy uznają za zagrożone i które powinny podlegać ochronie. I powoli zaczynają nas wypierać z terenów potencjalnie inwestycyjnych. A co jak przyrodnik znajdzie gatunek chroniony na moim podwórku, będę musiał wyznaczyć dla niego teren objęty ochroną ? – Burmistrz Miasta Grzegorz Niezgoda.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, właściciel działki bez występowania o pozwolenie do Burmistrza może wyciąć drzewa i krzewy, których wiek nie przekracza 10 lat, oraz drzewa owocowe bez względu na wiek na działce innej, niż oznaczonej, jako użytek Ls, oraz wykonać. To ustawowe przyzwolenie zostanie zdaniem Burmistrza znacznie ograniczone, gdyż każde takie działanie wymagające, czy też niewymagające pozwolenia od Burmistrza musi zostać każdorazowo poprzedzone akceptacją ze strony Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.

Położenie w obszarze Natura 2000 wiąże się z każdorazową koniecznością przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed przystąpieniem do jakiejkolwiek inwestycji, wydłuża czas przystąpienia do prac budowlanych, jak i też generuje ogromne koszty, o czym przekonali się inwestorzy prywatni, jak i tez sam Urząd Miasta i Gminy, przy realizacji inwestycji publicznych.

Wobec powyższego złożono wniosek do opracowywanego projektu o wyłączenie z obszaru Natura 2000 terenów, zainwestowanych, które stanowią 15% z całej powierzchni obszaru, obejmujących centrum Szczawnicy, w rejonie ulic: Pienińskiej, Flisackiej, Głównej, Ogrodowej, Alei Parkowej, Skotnickiej, Kwiatowej i Zielonej z następujących względów:
- Teren jest intensywnie zainwestowany zabudową mieszkaniową i usługową
- Na powyższym obszarze w projekcie planu zadań ochronnych nie wyznaczono tras przelotu podkowca, gdyż w terenie nie występują drzewa, ukształtowane w sposób liniowy, co jest podstawą do korzystania z takiej trasy przez podkowca. Nie wyznaczono też terenów żerowiskowych dla podkowca, gdyż w terenie nie występują drzewa zwarte w większe kompleksy leśne, które można uznać za żerowisko

Jak wskazano w projekcie zadań ochronnych podkowiec mały nie wylatuje na otwartą przestrzeń, wobec czego utrzymywanie tych terenów rolnych w Naturze 2000, które stanowią 50% obszaru jest nieuzasadnione, wobec czego Burmistrz zawnioskował o wyłączenie z obszaru Natura 2000 otwartych terenów rolnych, uznając przy tym, że skoro możliwe jest poszerzenie obszaru bez większych komplikacji, to zmniejszenie również nie powinno być problemem. Utrzymywanie powyższych terenów w Naturze 2000 które zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego częściowo są położone w terenach budowlanych, jest nieuzasadnione i powoduje niepotrzebne opóźnianie inwestycji.

Ponadto Burmistrz złożył również wniosek o usunięcie jako przedmiotów ochrony objętych Planem: Rysia i Górskich i nizinnych torfowisk zasadowych o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, ze względu na brak rzetelnych i potwierdzonych dowodów na ich występowanie.

Dlatego też nieprawdą jest, iż obszar Planu stanowi korytarz ekologiczny. Zakładając nawet hipotetycznie, że korytarz w rejonie Planu istnieje, to jest on już przecięty istniejącą drogą - ulica Główna, bardzo ruchliwą, i jak sama nazwa wskazuje, stanowiącą jedyny dojazd do Szczawnicy. Droga ta, podobnie jak wysokie obetonowanie brzegów Dunajca spowodowała, iż teren objęty Planem stanowi obszar nieodwracalnie odizolowany od terenów Popradzkiego Parku Krajobrazowego (Beskidu Sądeckiego), stanowiąc tylko obrzeże bytowania gatunków występujących na terenie Pienin. Poprzez drogę tą nie ma powiązań PPN-u i PIENAP-u z terenem Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

Drugi istotny dla funkcjonowania PPN korytarz ekologiczny przebiega w kierunku Holicy na terenie Słowacji. Nie zidentyfikowano (nie udowodniono) miejsc/miejsca występowania gatunków objętych ochroną prawną - Górskich i nizinnych torfowisk zasadowych o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk. Wpisanie powyższych przedmiotów ochrony opiera się jedynie na możliwości ich występowania, co nie jest wystarczającą podstawą do dokonania takiego wpisu. Wpisanie przedmiotów ochrony jak słusznie wskazano w Projekcie wymaga weryfikacji, polegającej jednak na przeprowadzeniu obserwacji i inwentaryzacji przyrodniczej gatunków.

- Dlaczego u nas w Polsce bo ta sytuacja nie dotyczy tylko Szczawnicy wszystkie tego typu zaganienia robi się na kolanie, pod dyktando lobby przyrodniczego. Samorządy nie mają nic do gadania, a urzędnicy m.in. RDOŚ będąc jeden czy dwa razy w życiu w Szczawnicy wypowiadają się na temat jej walorów przyrodniczych podając przykłady zniszczenia gatunków chronionych np. z Austrii. Niemcy wyznaczyli tereny Natury na morzu, Słowacy też nie są tak skrupulatni, tylko w Polsce przyrodnicy z dnia na dzień uznają roślinę za gatunek chroniony. Póżniej się dziwimy że „tzw. psia trawa” też jest chroniona a rośnie wszędzie i jest niezłym przykładem na naszą „głupotę” w tym zakresie.
Autor: Oprac. oprac.
Źródło: UMiG Szczawnica
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij